Ga naar de inhoud

1. Voorbereiden

Op deze pagina vin je de eerste stap in de nazorg voor slachtoffers van overvallen.

Twee mensen met elkaar in gesprek.

In de voorbereidende fase vindt de vormgeving van de nazorg na een overval plaats.

Denk hierbij aan de volgende onderdelen:

 • Aanstellen van coördinator/contactpersoon
 • Zijn er veel voorkomende locaties en/of slachtoffers van overvallen te benoemen
 • Wat is er al aanwezig aan nazorg en aan preventieve maatregelen
 • Inventariseren samenwerking
 • Regelen informatie-uitwisseling
 • Nazorgplan opstellen voor de organisatie van de nazorg als er een overval plaatsvindt

Kijk hieronder voor de stappen

De coördinator nazorg coördineert de nazorg aan slachtoffers van een overval in een gemeente. Het is ook mogelijk om een contactpersoon te benoemen in plaats van een coördinator.

Nadruk bij deze coördinerende functie ligt op de regie van de nazorg en het nemen van initiatief om de nazorg daadwerkelijk te verlenen als er een overval heeft plaatsgevonden. De nazorg dient u in brede zin op te vatten: het betreft niet alleen de directe zorg aan het slachtoffer, maar het omvat ook het bieden van mogelijkheden om preventieve maatregelen te nemen om overvallen te voorkomen. Niet alleen voor de slachtoffers van een overval, maar ook voor personen in de nabije omgeving van de plaats waar een overval heeft plaatsgevonden. Hier ligt nadrukkelijk een rol voor de gemeente.

Spin in het web

De coördinator/contactpersoon fungeert als spin in het web. Hij/zij beperkt zich niet alleen tot regievoering, maar heeft ook uitvoerende taken. Denk aan het (laten) bezoeken van slachtoffers en het samen met partners organiseren van informatiebijeenkomsten en bezoeken van ondernemers en/of inwoners van de gemeente om hen voor te lichten over preventieve maatregelen.

Vanwege een directe lijn met de burgemeester en de politie is het verstandig dat de coördinator/contactpersoon valt onder de gemeentelijk afdeling Openbaar Orde en Veiligheid (OOV). De persoon binnen de gemeente die de noodzakelijke gegevens van de politie ontvangt moet met een zogenoemd aanwijzigingsbesluit hiervoor het mandaat krijgen(zie ook onder informatie-uitwisseling).

In d/themas/high-impact-crimes/overvallen/stappenplan-aanpak-overvallen/eze voorbereidende fase is het aan te bevelen om te kijken naar de bestaande organisatiestructuur van de aanpak van overvallen in de gemeente. Zie het CCV-dossier Aanpak overvallen voor meer informatie over deze organisatiestructuur.

Bij het voorbereiden en uitvoering van de lokale nazorg is het van belang dat u rekening houdt met het specifieke veiligheidsbeeld van uw gemeente. Als dat goed in kaart is gebracht, kun je je beter voorbereiden op een specifieke vorm van nazorg in een bepaald gebied waar de meeste overvallen plaatsvinden (hotspot).

Hierbij kun je gebruik maken van gegevens uit de lokale gebiedscan. Je kunt de politie ook vragen een regionaal overzicht te leveren.

Meer informatie over het verkrijgen van een veiligheidsbeeld vind je in het CCV-dossier Aanpak overvallen.

Voor je een nieuw nazorgplan met allerlei nieuwe maatregelen opstelt, kijk je eerst wat er binnen jouw gemeente en regio al aanwezig en/of mogelijk is op het gebied van nazorg aan slachtoffers van overvallen.

Inventariseer welke bestaande regelingen/maatregelen er binnen jouw gemeente en regio worden uitgevoerd ook op preventief gebied en welke je hiervan kunt opnemen in het plan voor de nazorg na een overval.

Inventariseer de mogelijke partners die je kunt betrekken in de voorbereiding en uitvoering van de lokale nazorg van overvallen. Formuleer ook de rol die zij gaan innemen bij de uitvoering.

Hieronder zie je in een overzicht welke mogelijke partners je kunt betrekken en wat hun rol kan zijn. Natuurlijk gaat dit alles in afstemming met de coördinator/contactpersoon.

Actoren Rol
Gemeente Regierol nazorg overvallen (en preventie)
Politie Eerste ambulante opvang slachtoffers
Strafrechtelijk (opsporings-)onderzoek
Openbaar Ministerie Opsporen en vervolging, informeren en begeleiden bij een strafzaak
Ondernemers-/
winkeliersvereniging
Stimuleren van bewustwording, daadwerkelijk treffen  van maatregelen en samenwerken via bijvoorbeeld een Keurmerk Veilig Ondernemen
Slachtofferhulp
Nederland
Bieden van juridische, praktische en emotionele ondersteuning bij het verwerken van de gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade
Buurtvereniging/
buurtbewoners
Stimuleren van bewustwording, daadwerkelijk treffen van maatregelen
Platform Veilig Ondernemen (PVO) Algemene voorlichting en activiteiten om de bewustwording en de samenwerking te bevorderen
Slachtofferhulp Detailhandel Begeleiding na geweld, overval, ongeval of sterfgeval in de winkel (uitgevoerd door D.O.E.N)
Brancheverenigingen Leden ondersteunen
Verzekeraars Schade-afwikkeling en ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen
Woningcorporaties Beveiligen van de woningen en voorlichting geven over preventieve maatregelen
PKVW-erkende bedrijven Advies op maat, offertes en montage van woningbeveiliging.
Ouderenbonden ANBO en KBO-PCOB ontplooien diverse initiatieven op het gebied van preventie van woningovervallen voor senioren.

Meer informatie over samenwerken is te vinden in het CCV-dossier Aanpak overvallen.

Optimale informatie-uitwisseling is de basis voor een succesvolle samenwerking van alle partners die betrokken zijn bij de nazorg overvallen. Deze informatie-uitwisseling is per definitie tweerichtingsverkeer.

Privacy

Op de werkvloer is niet altijd duidelijk welke gegevens wel en welke niet mogen worden uitgewisseld en met welke partners. Uitwisseling van gegevens tussen (meerdere) partners vereist duidelijke afspraken over de bescherming van de privacy.

De politie is bevoegd aan Slachtofferhulp Nederland gegevens te verstrekken ten behoeve van het behartigen van belangen van slachtoffers van strafbare feiten of verkeersongevallen (artikel 18, lid 1 Wet politiegegevens in samenhang met artikel 4:2 Besluit politiegegevens).

Wet Politiegegevens

De Wet politiegegevens biedt ook uitkomst voor het delen van informatie van de politie met de gemeente. Artikel 16 lid 1, onder c van deze wet biedt de politie de mogelijkheid informatie aan de burgemeester te verstrekken, mede in het kader van de beoordeling of het slachtoffer of de slachtoffers al dan niet worden bezocht vanuit de gemeente (zie de stap screenen – besluit nazorg). Wel is het nodig om via een intern mandaat van de burgemeester vast te leggen aan wie precies binnen de gemeente de informatie wordt verstrekt.

Format voor een zogenoemd aanwijzingsbesluit

In een nazorgplan kun je alles vastleggen omtrent de doelstellingen, maatregelen, samenwerkingspartners en de rolverdeling van de nazorg na overvallen. Het is van belang om zo concreet mogelijk te zijn maken bij het opstellen van het nazorgplan.

Het nazorgplan:

 • is een bewijs van samenwerking,
 • maakt de te realiseren doelen inzichtelijk,
 • houdt het proces beheersbaar,
 • geeft een beeld van de werkorganisatie en
 • maakt de daadwerkelijke maatregelen en activiteiten duidelijk.

Kortom: het nazorgplan biedt een kader aan alle partijen die betrokken zijn bij de nazorg aan slachtoffers van overvallen. Ook geeft het ondersteuning bij het managen van de uitvoering en informatie aan overige geïnteresseerden.

Opstellen draaiboek/protocol

Je kunt het nazorgtraject vastleggen in een draaiboek of protocol. Hierin staat bijvoorbeeld welke stappen je moet nemen als er een woningoverval of een bedrijfsoverval heeft plaatsgevonden.

Spreek bijvoorbeeld in het draaiboek af in welke gevallen en wanneer het slachtoffer namens het bestuur wordt bezocht. Bij een woningoverval of bedrijfsoverval kunnen de nazorg en samenwerkingspartners in de uitvoering verschillen. Dit kan een reden zijn om een apart draaiboek voor deze typen overvallen ontwikkelen.

Je geeft in het aparte draaiboek aan hoe de regie in het (specifieke) geval van een bedrijfsoverval of woningoverval is geregeld. Het draaiboek voor een woning- of bedrijfsoverval is een stapsgewijs overzicht van de nazorg die het slachtoffer ontvangt, welke partijen in de uitvoering betrokken zijn, wanneer ze betrokken zijn en hoe de communicatie tussen de ketenpartners verloopt.

De ingrediënten voor een dergelijk draaiboek zijn terug te vinden in het stappenplan bij Screenen en Verlenen Nazorg.