Ga naar de inhoud

Bewustwording

Wil je bewustwording vergroten? Dan staan onderstaande maatregelen centraal

Dief probeert in te breken in auto.

Wil je bewustwording vergroten? Dan staan onderstaande maatregelen centraal.

De tabel geeft weer hoe de maatregelen werken en wat de afwegingen zijn bij de lokale inzet. Bij de keuze voor een specifieke maatregel moet je ervan uitgaan dat een mix van maatregelen, oftewel een integrale aanpak, het meest effectief is.

BewustwordingWerkt als..Overwegingen
Delen van informatie…de informatie wordt ondersteund door betrouwbare data en kennis.Dit vereist een actieve houding vanuit de gemeente en de politie.
Auto-eigenaren aanspreken…(lokale) media, lokale buurtinitiatieven er aandacht aan besteden. Het effect van campagnemateriaal is mede afhankelijk van het contactmoment waarop een middel wordt ingezet.Dit kost tijd en geld. Onbekend is welk effect uiteindelijk het aanspreken het aanspreken van auto-eigenaren heeft op het aantal autokraken.

Delen van informatie

Hoe het werktWerkt als…Overwegingen
Op basis van informatie vergroten van opsporing en voorkomen van autokraak.betrouwbare data en kennis de informatie ondersteunt.De gemeente moet zich hierbij actief inzetten om samenwerking met de politie te bevorderen. Het vraagt meer dan de regulier basispolitiezorg.

Politie

De politie kan specialisten inschakelen voor een lokale kwalitatieve analyse. Op basis van de politiegegevens komen de hotspots, de hot-times, de dader(groepen), de slachtoffers en de doelwitten/objecten in beeld. Een daderprofiel kan inzicht geven of het bijvoorbeeld om verslaafden of veelplegers gaat, of om jongeren of een criminele mobiele bende.

Gemeente

  • De gemeenteambtenaar integrale veiligheid bespreekt en onderbouwt tijdens het driehoeksoverleg de urgentie van een aanpak met deze politiegegevens.
  • De verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente op wijkniveau vraagt  de politiegegevens op bij de wijkagent.

Gemeente, politie en burgers

Voor een effectieve aanpak van autokraak trekken politie en gemeente samen op. Dit doen ze door bijvoorbeeld folders te verspreiden, posters op te hangen, of een artikel te publiceren in een lokale krant. 

Maar het is ook belangrijk om burgers te betrekken. Zij moeten bereid zijn om aangifte te doen en bij verdachte situaties in actie komen door 112 te bellen. Burgernet is een mooi middel om de samenwerking tussen burgers, gemeente en politie in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Door zich aan te sluiten bij Burgernet wordt deelnemers per sms of spraakbericht hulp gevraagd bij verdachte situaties om vermissingen. Meer informatie vindt u op de website van Burgernet.

Buurtpreventie-team

Bewoners kunnen ook toezicht houden, in de vorm van buurtpreventie. Omdat diefstal uit en vernieling aan de auto vaak in woonwijken plaatsvindt, kan buurtpreventie een goede keuze zijn. In een buurtpreventieproject slaan politie en buurtbewoners de handen ineen. De bewoners krijgen van de politie informatie over onderwerpen als preventie en het vergroten van de sociale controle. Het buurtpreventieteam kan direct signalen van criminaliteit doorgeven aan de politie. Samen met de politie kunnen de prioriteiten van het team worden afgestemd. Buurtpreventie richt zich overigens niet alleen op autokraak, maar ook op andere vormen van criminaliteit.

Schouw

Bij een schouw beoordelen betrokken partijen gezamenlijk of een locatie aan de veiligheidseisen voldoet. Ook bespreken de partijen welke veiligheidsproblemen zich voordoen. Vervolgens maken ze onderling afspraken wie welke werkzaamheden voor zijn rekening neemt.

Auto-eigenaren aanspreken

Zorg dat je een beeld hebt in welke lokale situatie je de campagnematerialen gaat gebruiken voordat je wat gaat verspreiden. Het effect van de campagnemiddelen is met name afhankelijk van het moment waarop een automobilist campagnemateriaal tegenkomt. In het document Contactmomenten en andere afwegingen lees je meer over de invloed van het contactmoment en andere afwegingen die je moet maken voordat je overgaat tot de aanschaf van deze middelen.

Hoe het werktWerkt als…Overwegingen
Vergroten van de kans dat auto-eigenaren effectieve maatregelen nemen om autokraak te voorkomen...(lokale) media, lokale buurtinitiatieven er aandacht aan besteden. Effect van campagnemateriaal is mede afhankelijk van het contactmoment waarop een middel wordt ingezet.Dit kost tijd en geld. Onbekend is welk effect het aanspreken van auto-eigenaren heeft op het aantal autokraken.

Burgers kunnen gelukkig ook zelf veel doen om hun leefomgeving veiliger te maken. Wil je als gemeente burgers bereiken, dan kun je aansluiten bij een bestaande communicatiecampagne. Het CCV en de AVC ontwikkelden en beheren de campagne Voorkom autokraak’. Via sienne.stoker@hetccv.nl vraag je campagnemateriaal aan die je in je eigen lokale situatie kunt gebruiken.

Enkele gangbare campagnemiddelen

  • Foldermateriaal: politie en gemeente kunnen samen een folder met preventieve tips opstellen. De folder kan op hotspots, in de buurtgelegenheid, horeca of huis-aan-huis worden uitgedeeld.
  • Hangkaarten: kaartjes uitdelen die burgers in de auto kunnen opgehangen. Op de voorkant van de kaartjes staat de tekst: Deze auto is leeg. De achterzijde van de hanger wijst de bestuurder nog eens op de gevaren die zijn auto loopt en welke voorzorgsmaatregelen hij zelf kan nemen.
  • Borden/spandoeken: op plekken waar in een relatief korte periode veel kraken zijn gepleegd (hotspots), kan met een groot spandoek aandacht worden gevraagd voor de problematiek.
  • Parkeerschijf: parkeerschijven uitdelen met aan de voorkant een waarschuwende tekening die de burger en de inbreker attendeert op inbraak gevaren. Op de achterzijde van de parkeerschijf staan tips voor de bestuurder om de kans op auto inbraak te verminderen.
  • Parkeerautomaten: in betaald-parkeren gebieden kunnen de kaart- of betaalautomaten worden aangepast. Bij sommige automaten is het mogelijk om op de display een extra tekst in te voeren. Ook is het mogelijk om op de achterzijde van het parkeerkaartje een tekst te laten drukken.