Ga naar de inhoud

Opslag gevaarlijke stoffen

Voor opslag van gevaarlijke stoffen is een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer. Onderdeel van de vergunning zijn eisen aan de brandbeveiliging van de opslag. De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) bevat richtlijnen voor opslagbedrijven en bevoegd gezag om de vereiste brandbeveiliging te realiseren.

Opslag van gevaarlijke stoffen

Ben je op zoek een inspectie-instelling die kan beoordelen of je de brandbeveiliging van alle opgeslagen gevaarlijke stoffen in orde hebt? Neem dan contact op een inspectie-instelling die geaccrediteerd is voor inspectie van het uitgangspuntendocument en de brandbeveiliging volgens de CCV-inspectieschema’s.

PGS-richtlijn beschrijft belangrijkste risico’s

Een PGS-richtlijn is een document over specifieke activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het beschrijft de belangrijkste risico’s voor de omgevings- en brandveiligheid en de veiligheid van werknemers. Daarnaast beschrijft het de mogelijke gevolgen voor de rampenbestrijding. De relatie met de wet- en regelgeving wordt benoemd en doelen worden zo specifiek mogelijk geformuleerd om de risico’s te beheersen en de negatieve effecten voor mens en milieu te beperken. De PGS 15 richtlijn is specifiek van toepassing op de opslag van alle verpakte gevaarlijke stoffen en afvalstoffen, tijdelijk en permanent. De voorschriften uit PGS 15 zijn op meerdere plaatsen in de wet vastgelegd en met name gericht op brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

Uitgangspuntendocument brandbeveiliging vereist

Een van de eisen van de PGS 15 richtlijn is dat het bedrijf dat de gevaarlijke stoffen opslaat een uitgangspuntendocument brandbeveiliging (UPD) heeft. In het uitgangspuntendocument staan de afspraken voor het ontwerp, aanleg, gebruik, onderhoud en periodieke inspectie van een brandbeveiligingsinstallatie van een opslagvoorziening. Het uitgangspuntendocument heeft een belangrijke functie bij de vergunningverlening en het toezicht op naleving van de eisen. Het uitgangspuntendocument speelt dan ook een centrale rol bij:

  • Het overleg om te komen tot een goede vergunningaanvraag.
  • De start van de bouw van de opslagvoorziening.
  • Het plaatsen van de brandbeveiligingsinstallatie.
  • De fasen van onderhoud en inspectie door een geaccrediteerde type A inspectie-instelling van de installatie.

Bij het opstellen van het uitgangspuntendocument zijn naast het opslagbedrijf de volgende partijen betrokken: de inspectie-instelling die het uitgangspuntendocument moet beoordelen, het bevoegd gezag dat het uitgangspuntendocument moet goedkeuren of afkeuren, en de veiligheidsregio die zich moet voorbereiden op incidenten. De veiligheidsregio adviseert het bevoegd gezag bij de beoordeling van het uitgangspuntendocument.

Onafhankelijke inspectie

Enkele PGS-publicaties schrijven inspectie van het uitgangspuntendocument en de brandbeveiliging voor, met een bepaalde regelmaat. Volgens PGS 15 moet een onafhankelijke inspectie-instelling het uitgangspuntendocument inspecteren voordat het bevoegd gezag het uitgangspuntendocument kan goedkeuren en een vergunning kan afgeven. Een onafhankelijke inspectie-instelling moet het uitgangspuntendocument daarna elke vijf jaar inspecteren om te beoordelen of het nog voldoet aan de actuele eisen.

Een onafhankelijke inspectie-instelling moet de brandbeveiliging vóór ingebruikname en daarna jaarlijks inspecteren. Bij de inspectie van de brandbeveiliging wordt beoordeeld of de installatie overeenkomt met de afspraken in het uitgangspuntendocument.

Het CCV heeft in overleg met vertegenwoordigers van opslagbedrijven, bevoegd gezag en inspectie-instellingen twee inspectieschema’s ontwikkeld. Een inspectieschema voor het uitgangspuntendocument en een inspectieschema voor de brandbeveiliging op locatie. Beide inspectieschema’s sluiten naadloos aan op PGS 15 en zijn ook bruikbaar voor inspectie van de brandbeveiliging op grond van andere PGS-richtlijnen.

Adviesbureau voor upd met CCV-keurmerk

Voor een beveiligingsplan voor de opslag van gevaarlijke stoffen schakel je het best een adviesbureau in dat een uitgangspuntendocument brandbeveiliging met keurmerk kan opstellen. Een uitgangspuntendocument met CCV-keurmerk heeft de vereiste kwaliteit en dat voorkomt kosten en oponthoud tijdens de bouw en tijdens gebruik. Een onafhankelijke certificatie-instelling controleert steekproefsgewijs uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging en gaat na of de opstellers voldoende gekwalificeerd zijn. Daarmee weet je zeker dat je een goed ontwerp krijgt voor jouw brandbeveiliging, dat past bij jouw wensen.

Het uitbreken van brand binnen een opslagruimte met gevaarlijke stoffen kan grote gevolgen hebben. Niet alleen is brand een bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit, maar ook de impact op het milieu en de omgeving is vaak groot. Hierdoor kan een bedrijf grote imagoschade oplopen. Daarom is het belangrijk dat de opslagruimte met gevaarlijke stoffen goed is beveiligd als er brand uitbreekt.