Ga naar de inhoud

Voetbal en veiligheid

De media berichten regelmatig over racistische incidenten onder toeschouwers van voetbalevenementen. Lokale overheden worden aangemoedigd doeltreffende manieren te ontwikkelen om in nauwe samenwerking met verschillende partijen deze racistische incidenten, maar ook andere ordeverstoringen in en rondom het voetbal, aan te pakken.

Voetbalstadion. Ter illustratie van het CCV-dossier Voetbal en veiligheid.

Het CCV draagt daar vanuit verschillende projecten en dossiers aan bij:

Het is misschien wel de wet met de langste naam: de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO). Deze wet geeft burgemeesters, officieren van justitie en strafrechters bevoegdheden om op te treden als de openbare orde en veiligheid in het gedrang komt. In eerste instantie zijn de bevoegdheden uit deze wet gericht op het tegengaan van voetbaloverlast. Daarom wordt het ook wel de ‘voetbalwet’ genoemd.

 

Meer informatie over gebruik en toepassing van deze wet (en de ontwikkeling van de zogenaamde digitale meldplicht) is te vinden in het CCV-dossier Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast.

Op 8 februari 2020 lanceerde de KNVB samen met de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (JenV) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een aanvalsplan als antwoord op de racistische incidenten in en rondom het (amateur) voetbal: ‘Ons Voetbal is van iedereen‘ (OVIVI). In het aanvalsplan ‘OVIVI’ wordt onder meer ingezet op de inhoudelijke uitvoeringslijn: ‘Sanctioneren’.

 

In het kader van deze uitvoeringslijn heeft het CCV een Ondersteuningsteam PGA en ondersteunende activiteiten samengesteld en ontwikkeld.

 

Het zogenaamde ‘Ondersteuningsteam PGA’ is al voor meerdere 4-hoeken (Voetbalclub, OM, Gemeente en Politie) in het land actief om tot een versterkte persoonsgerichte aanpak te komen of om professionals te ondersteunen in de aanpak van voetbaloverlast. Het ondersteuningsteam is voor de aanvraag van ondersteuning of voor advies te bereiken via pga-voetbal@hetccv.nl. Ook is het ondersteuningsteam te bevragen over de aanpak van racisme en discriminatie in en rondom het voetbal.

Amateursportverenigingen in Nederland kunnen kwetsbaar zijn voor criminele inmenging. De afgelopen jaren zijn hier verschillende onderzoeken naar gedaan. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid hebben het Mulier Instituut en het CCV gevraagd de onderzoeksresultaten te analyseren en een vertaalslag te maken naar de praktijk om sportverenigingen weerbaarder te maken.

Het Mulier Instituut en het CCV analyseerden de resultaten van 20 onderzoeken. Aan de hand van een rodedradenanalyse zijn de overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht. Mogelijke interventies en de daarbij horende aanbevelingen zijn gecategoriseerd. Op basis van die inzichten wordt duidelijk of de huidige aanpak om amateursportverenigingen weerbaarder te maken voldoet.

Op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een overzicht gemaakt van maatregelen zodat het voor alle partijen, inclusief supporters, inzichtelijk is welke maatregelen en/of straffen er ingezet kunnen worden bij onwenselijke en strafbare gedragingen welke te relateren zijn aan voetbal. Download Overlast voetbal: gedragingen en sancties.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de geboden oplossingsrichtingen of wil je zelf een oplossing delen? Neem dan contact met Nadina Perez: nadina.perez@hetccv.nl.