Ga naar de inhoud

Regeling preventieve beveiligingsmaatregelen

Per 1 januari 2021 kan iedere decentrale bestuurder (commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en voorzitters en leden van het dagelijks bestuur van een waterschap) aanspraak maken op een tegemoetkoming van maximaal €2.400 voor basismaatregelen preventieve beveiliging.

Huizen met auto op oprit. Ter illustratie van het CCV-dossier Veiligheid politieke ambtsdragers.

De aanspraak geldt vanaf het moment dat de benoeming vaststaat. Dit is vastgelegd in een ministeriële regeling, gekoppeld aan de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.

De regeling in het kort

  • Voorwaarden: De woning van de decentrale bestuurder moet het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) certificaat hebben. Dat betekent: voorzien zijn van gecertificeerd hang- en sluitwerk en goede verlichting. De eventuele kosten hiervoor zijn voor eigen rekening van de decentrale bestuurder.
  • Basismaatregelen: Hieronder vallen beveiliging van de brievenbus, versteviging van de ruiten, installatie van een deurspion of video-intercom, het aanleggen van een basisinstallatie waarop een bewakingssysteem kan worden aangesloten en het installeren van een brand- en inbraakwerende kluis.
  • Kosten: Decentrale bestuurders hebben recht op een tegemoetkoming van maximaal €2.400 (inclusief btw) voor bovengenoemde basismaatregelen. Dit geldt voor de woning waar de decentrale bestuurder het hoofdverblijf heeft. Na verhuizing ontstaat het recht op een nieuwe aanspraak van maximaal €2.400. Deze kosten vallen onder de werkgeversverantwoordelijkheid van decentrale overheden.

Veelgestelde vragen

Je kunt op twee manieren een PKVW-certificaat krijgen:

  1. Op eigen kosten door een PKVW-beveiligingsadviseur te laten controleren of de woning voldoet aan de PKVW-normen. Meer informatie vind je op politiekeurmerk.nl.
  2. Het laten uitvoeren van een woningscan door het CCV. Een CCV-adviseur brengt bij een bezoek aan de woning in kaart wat de veiligheidsrisico’s zijn. Ook wordt gecontroleerd of de woning aan het PKVW voldoet. Als de woning op PKVW-niveau is, vraagt de CCV-adviseur het PKVW-certificaat voor je aan. Is dat niet het geval, dan verwijst het CCV door naar een lokale PKWV-beveiligingsadviseur die de benodigde aanvullende maatregelen kan uitvoeren om het PKVW-certificaat te krijgen. Deze kosten zijn voor eigen rekening.

 

Een woningscan is anders dan een bouwkundige check door een PKVW-beveiligingsadviseur in die zin dat het CCV daarnaast adviezen geeft over welke beveiligingsmaatregelen uit het basispakket je kunt nemen. Het doen van woningscans door het CCV wordt tot eind 2021 vergoed door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is voor alle politieke ambtsdragers in ieder geval tot dat moment kosteloos.

De volgende basismaatregelen vallen onder de regeling:

  • Beveiliging van de brievenbus
  • Versteviging van de ruiten
  • Installatie van een deurspion of video-intercom
  • Het aanleggen van een basisinstallatie, waarop een bewakingssysteem kan worden aangesloten
  • Het installeren van een brand- en inbraakwerende kluis.

Ja, je bepaalt zelf welke preventieve maatregelen uit de regeling je wilt laten uitvoeren. Aanvullende maatregelen vallen buiten deze regeling. Als je de gratis woningscan door het CCV laat doen, kun je advies krijgen over maatregelen. Dit advies is richtinggevend en niet leidend.

Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je zelf een beveiligingsbedrijf inschakelen om de werkzaamheden uit te voeren. De kosten voor de basismaatregelen kun je daarna declareren bij je werkgever. Van belang bij het kiezen van een beveiligingsorganisatie is dat de onderneming betrouwbaar is en de opdracht naar behoren kan uitvoeren.

 

Daarnaast is het goed om te kijken naar universele toepassingsmogelijkheden van de producten: let erop dat basissystemen niet slechts door één fabrikant geleverd worden. Via hetccv.nl/vakman vind je erkende beveiligingsbedrijven.

Onder de voorwaarden dat je beschikt over het PKVW-certificaat voor jouw woning, kun je de gemaakte kosten voor de beveiligingsmaatregelen declareren bij jouw organisatie. Dit is geregeld in artikel 1.2 van de regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. De werkgever vergoedt de kosten voor de basismaatregelen die onderdeel zijn van de regeling tot een maximumbedrag van €2.400, inclusief btw. Eventuele aanvullende werkzaamheden zijn voor eigen rekening.

Alleen de maatregelen zoals die zijn vastgelegd in de regeling worden vergoed. Hiervoor geldt een maximum van €2.400 inclusief btw. Aanvullende maatregelen zijn voor eigen rekening. Ook als je nog niet de maximum vergoeding hebt gekregen.

Je kunt een vergoeding krijgen voor maatregelen die daadwerkelijk getroffen zijn gedurende jouw aanstelling als bestuurder of in een periode daarvoor, waarin vast stond dat je benoemd zou worden. Voor burgemeesters is dat bijvoorbeeld het moment waarop er een raadsbesluit uitgaat, waarin verzocht wordt om voordracht van deze burgemeester bij de minister van BZK. Voor wethouders is dat het moment waarop de coalitie-onderhandelingen afgerond zijn.

 

De mogelijkheid om ook maatregelen te vergoeden die genomen zijn vóór de aanstelling, wordt geboden zodat decentrale bestuurders al voorbereidend op hun aanstelling preventieve beveiligingsmaatregelen kunnen nemen. Als de aanstelling onverhoopt toch niet doorgaat en er al preventieve maatregelen zijn genomen, ontstaat geen aanspraak op de vergoeding, aangezien deze juist alleen open staat voor decentrale bestuurders. De regeling staat daarmee ook open voor decentrale bestuurders die nog maar kort aanblijven of decentrale bestuurders die nog maar net begonnen zijn. Hiervoor is gekozen vanwege de wenselijkheid om decentrale bestuurders de mogelijkheid te geven om hun woning te beveiligen op alle momenten dat zij in functie zijn.

Als je een woningscan door het CCV laat doen, krijg je een vrijblijvend advies over aanvullende maatregelen. In het adviesgesprek kun je ook je wensen bespreken. Voor maatregelen die niet vallen onder de regeling, krijg je geen vergoeding.

Voor basismaatregelen die vanaf 8 oktober 2020 (datum publicatie regeling in Staatscourant) zijn gerealiseerd, kan een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd.