Ga naar de inhoud

4. Evalueren

als alle stappen zijn doorlopen en de nazorg geboden is het belangrijk om te evalueren. Op deze pagina lees je daar meer over.

Twee mensen met elkaar in gesprek.

Een evaluatie laat zien of de geboden nazorg effectief was. Dit is belangrijke informatie, omdat het toont of de vooraf gestelde doelen zijn bereikt. Vaak komen uit een evaluatie ook verbeterpunten naar voren. Met deze verbeterpunten pas je het plan van aanpak voor de nazorg van slachtoffers van overvallen aan. Hierdoor worden bewoners of ondernemers optimaal behoed voor herhaald slachtofferschap.

Een evaluatie bestaat uit twee delen:

 • Effectevaluatie om vast te stellen of de uitgezette acties geslaagd zijn.
 • Procesevaluatie om vast te stellen of de samenwerking tussen de verschillende partijen goed is verlopen.

Bekijk de evaluatiestappen:

In hoeverre zijn de uitgezette acties succesvol? Bijvoorbeeld of preventieadviezen ook worden doorgevoerd door de ondernemers die gebruik maakten van het nazorgplan. Deze en andere vragen worden beantwoord bij het (tussentijds) evalueren van de genomen maatregelen.

De effectevaluatie is wel de laatste stap, maar het nadenken erover begint al bij het opstellen van het plan van aanpak.

In grote lijnen toets je de volgende doelstellingen van de nazorg overvallen:

 • Het geven van adequate aandacht en ondersteuning aan het getroffen slachtoffer en zijn/haar omgeving.
 • Het verhogen van het veiligheidsniveau om de kans op herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. Zijn bijvoorbeeld de preventieve maatregelen uitgevoerd.
 • Het herstel van het veiligheidsgevoel bij het slachtoffer en zijn/haar omgeving.
 • Het verkrijgen van informatie ten aanzien van overvallen, het veiligheidsniveau en de actiebereidheid van het slachtoffer. Hiermee kan de algehele aanpak overvallen worden aangepast om in de toekomst overvallen te voorkomen.

Een enquête is de geëigende methode om de nazorg snel en efficiënt te evalueren. Slachtofferhulp Nederlands belt alle, bij haar bekende, slachtoffers van een overval na om de subsidieregeling slachtoffers overval, herstelbemiddeling en lotgenotencontact onder de aandacht te brengen.

Met de procesevaluatie wordt het proces van de gehele aanpak nazorg overvallen geëvalueerd. Na zo’n evaluatie zijn uitspraken te doen over de kosten, de uitvoering van acties, de medewerking van bepaalde groepen, partijen of mensen en ook de manier waarop de nazorg van overvallen in de toekomst het best tot stand kan komen.

De informatie uit de procesevaluatie kan helpen de resultaten van de effectevaluatie te verklaren.

Enkele voorbeeldvragen voor de opzet van een procesevaluatie:

 • Hoe is de samenwerking tussen de betrokken partijen?
 • Was de informatie-uitwisseling optimaal geregeld?
 • Zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken partijen voldoende duidelijk?
 • Leveren de verschillende partijen een gelijkwaardige input of zijn er één of meerdere partijen die er harder aan trekken? Zo ja, welke?
 • Communiceert de coördinator nazorg voldoende met de overige partijen?
 • Zijn er knelpunten in de samenwerking ontstaan bij het uitvoeren van de geplande activiteiten?
 • Wat is de geleverde financiële, personele en organisatorische inspanning?
 • Zijn er voldoende middelen (financiën en tijd) beschikbaar?
 • Was extra financiering noodzakelijk?
 • Op welke manier kan de afstemming tussen de betrokken partijen worden verbeterd?

De proces- en effectevaluatie leveren verbeterpunten op voor de aanpak van de nazorg overvallen. Met deze verbeterpunten kunt u bijvoorbeeld het nazorgplan aanpassen of de informatie-uitwisseling efficiënter regelen.

Het doel van de evaluatie van de nazorg is het (volgende) slachtoffer meer aan deze nazorg heeft. De resultaten van de evaluatie en de opgebouwde kennis en ervaring borg je natuurlijk binnen het plan nazorg overvallen. Maar dat niet alleen. De uitvoering van een plan nazorg kan ook leiden tot nieuwe werkmethoden, nieuwe technieken en nieuwe samenwerkingsverbanden die je kunt benutten bij de overkoepelende aanpak overvallen.