Ga naar de inhoud

2. Screenen

De tweede stap in de Nazorg voor slachtoffers van overvallen is een screening. Lees op deze pagina wat je daarvoor kunt doen.

Twee mensen met elkaar in gesprek.

In de voorbereidende fase heb je de organisatie van de nazorg vormgegeven en op lokaal niveau in de organisatie ingebed. In de fase tussen de melding van een overval en het inschakelen van de nazorg voor het slachtoffer tref je de laatste voorbereiding voor hulp op maat.

Denk aan:

Zo snel mogelijk na een overval geeft de politie dit door aan de gemeentelijke coördinator nazorg. Hij/zij stelt het nazorgtraject in werking en regelt hiermee een goede follow-up door de gemeente. De lokale politiechef is verantwoordelijk voor het melden van een overval bij de gemeente.

Natuurlijk is bij een overval de eerste (ambulante) opvang ter plekke door de politie belangrijker dan het direct melden van het incident bij de gemeente.

Draaiboek

Als er in de voorbereidende fase een draaiboek is opgesteld, is de melding van de overval het moment dat dit in werking wordt gesteld.

Om de juiste nazorg te kunnen verlenen stel je vast wat de aard van de overval is. Gaat het bijvoorbeeld om een woningoverval of een bedrijfsoverval? In welke mate is geweld gebruikt, zijn er gewonden of zelfs doden gevallen?

Dit doe je aan de hand van de gegevens die je van de politie heeft ontvangen. Ook informeer je bij andere partijen wat zij al over de overval weten. Partijen als Slachtofferhulp Nederland of, in het geval van een bedrijfsoverval, D.O.E.N., zorgen voor de directe opvang van het slachtoffer en kunnen je voorzien van informatie uit de eerste lijn.

Informeer ook naar wat er bekend is van de omgeving van de overval. Gaat het om een bedrijfsoverval: vond deze plaats in een gebied met het Keurmerk Veilig Ondernemen?

Het goed in kaart brengen van het veiligheidsbeeld en de informatie-uitwisseling tijdens de voorbereidende fase garandeert een snelle uitvoering van de gehele nazorg na een overval.

Na de melding van een overval bespreekt de gemeentelijke coördinator met de (contactpersoon van de) politie of een bezoek namens de gemeente of door de burgemeester zelf de goede keuze is.

Zo ja, dan wordt aan het slachtoffer gevraagd of deze openstaat voor een bezoek. Zo niet, dan beperkt de directe nazorg aan het slachtoffer zich tot de rol van Slachtofferhulp Nederland en/of door de branches geboden diensten (bijvoorbeeld D.O.E.N.).

Het is verstandig om criteria te definiëren op basis waarvan u wel of geen nazorg verleent. Dergelijke criteria zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk actie kunt ondernemen na een overval. Denk hierbij aan simpele criteria, zoals de vraag of het slachtoffer nazorg wel of niet op prijs stelt. Bijzondere criteria kunnen zijn dat het slachtoffer zelf betrokken is bij criminele activiteiten. Dit speelt bijvoorbeeld bij een overval op een hennepkwekerij. In dit laatste geval bent u afhankelijk van de informatie die de politie kan leveren. De gemeentelijke coördinator vraagt de politie naar mogelijke bezwaren tegen het verlenen van nazorg.

Nota bene: Het niet verlenen van nazorg aan het directe slachtoffer betekent niet dat verdere nazorg geheel is uitgesloten. In het geval van een overval op een hennepkwekerij is een buurtgerichte actie door de politie (zie ‘verlenen nazorg’) juist gewenst.

De gemeentelijke coördinator nazorg start met de opbouw van het dossier dat de vorderingen van het proces beschrijft. Gedurende het proces van de nazorg komen de genomen stappen en activiteiten in het dossier terecht. Vermeld hierbij waar wel of niet is afgeweken van het bestaande nazorgplan.

Bij de evaluatie benut je deze informatie. Op basis hiervan kan de lokale uitvoering van de nazorg overvallen worden bijgestuurd en doorontwikkeld.