Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

Aanpak high impact crimes

De bestrijding van overvallen, straatroof, geweld en woninginbraken hebben de hoogste prioriteit. Deze brief gaat in op de aanpak van deze high impact crimes door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Probleemstelling

Woninginbraak, straatroof, geweld en overvallen zijn delicten met een grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Bij worden aangepakt.

Beschrijving

Hoofdlijnen van de aanpak van high impact crimes:

  • Een intensieve persoonsgerichte daderaanpak
  • Versterking van de heterdaadkracht, dat wil zeggen het vermogen om kort na het delict de dader te pakken.
  • Gebiedsgerichte aanpak en preventie. Preventie is een sleutel tot het verder terugbrengen van het aantal high impact crimes. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen overheid en politie enerzijds en private partijen (ondernemers en individuele burgers) anderzijds, noodzakelijk.
  • De aandacht voor het slachtoffer is van cruciaal belang. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met Slachtofferhulp Nederland.

Er komen ook in de nieuwe landelijke prioriteiten voor de high impact crimes concrete en afrekenbare doelstellingen. Deze gaan vanaf 2015 gelden en worden in 2014 vastgesteld.

Overvallen

De aanpak van overvallen ligt op schema. Het aantal overvallen is in 2012 (1.982) al bijna teruggebracht tot het niveau dat voor 2014 (.1900) was beoogd. De huidige aanpak wordt voortgezet. De pakkans voor overvallen is het hoogste van alle vier categorieën high impact crimes. Het ophelderingsspercentage steeg van 23 procent in 2009 naar 31,4 procent in 2012.

Straatroof

In 2012 is het aantal straatroven teruggebracht tot onder de 8.000. Nog steeds een te hoog aantal. De doelstelling is om het aantal in 2014 te hebben teruggebracht tot 6557. Bij de aanpak van deze delictsoort is de verdere versterking van de heterdaadkracht van groot belang.

Geweld

Bij geweldsmisdrijven (bedreiging, mishandeling en openlijke geweldpleging) daalde het aantal geregistreerde misdrijven in 2012 ten opzichte van 2011. Het aantal geregistreerde misdrijven ligt met 99.000 nog veel te hoog.

Woninginbraken

Aparte aandacht verdienen de woninginbraken, want hier blijven de resultaten achter. Er komen extra maatregelen om het aantal woninginbraken in 2017 terug te brengen van ruim 90.000 in 2012 tot 65.000. Dit moet worden bereikt met onder andere de volgende maatregelen:

  • Pakkans vergroten door burgers meer bij de opsporing te betrekken en meer informatie gestuurd werken.
  • Uitbreiding van de zogenaamde hotspot aanpak en de persoonsgerichte aanpak tegen (potentiële) plegers van woninginbraken.
  • Stringent vervolgen van verdachten van woninginbraken door het Openbaar Ministerie.
  • Meer inzet op preventie op lokaal niveau. Nog in 2013 gaat minister Opstelten afspraken maken met gemeenten, verzekeraars, woningbouwcoöperaties en vertegenwoordigers van bewoners om meer woningen op het veiligheidsniveau van het Keurmerk Veilig Wonen te krijgen. Onderdeel hiervan is het voorlichten van bewoners door middel van bijeenkomsten en andere informatiekanalen over de noodzaak om aangebracht hang- en sluitwerk daadwerkelijk te gebruiken.
  • Opstellen van analyses om preciezer te kunnen bepalen waar welke preventieve maatregelen het meest effectief zijn.

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bestanden