Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar blogoverzicht

Een ruimer perspectief op de aanpak MPG met een Roma achtergrond

"4 Jaar oud was het meisje dat op heterdaad betrapt werd op winkeldiefstal. Geen volwassene in de buurt die bevestigde haar ouder of verzorger te zijn. De politie reageerde alert: zij wist dat dit meisje een spil in een netwerk moest zijn. Moeder meldde zich als verzorger en mocht mee naar het bureau. Plots verschenen ooms en tantes en bleek de groep die betrokken was bij de winkeldiefstal groter. Volgens de procedure alarmeerde de politie het Leger des Heils en de Raad voor de Kinderbescherming zodat zij de verdere zorg voor het meisje op zich konden nemen. Helaas kon de rechter niet mee in de aanklacht 'uitbuiting' door de moeder en moest de zaak worden afgedaan zonder vervolg. Een ondertoezichtstelling (OTS) van het jonge kind was volgens de rechter ook niet mogelijk aangezien moeder al meewerkte aan vrijwillige hulpverlening. Dit tot grote frustratie van de betrokken ketenpartners vanuit zowel de zorg- als de strafkant.”

Hoe weerbarstig en moeilijk de praktijk ook is, hoeveel wetten en regelgeving nog in de weg kunnen staan voor een snelle en geschikte aanpak: álle partners doen hun best en streven ernaar misstanden te voorkomen en tegen te gaan. Het zijn vaak de schrijnende verhalen die deze professionals doelbewust koers laat houden op een betere toekomst voor deze multi-probleem gezinnen.

Betrokken en vasthoudend

Er wordt hard gewerkt aan een betere toekomst, zo blijkt wel uit mijn ronde langs professionals om te zoeken naar de opbrengsten, inzichten en ervaringen rondom dit onderwerp sinds de proeftuinen uit 2014-2016. Wat me in het bijzonder opviel en raakte  was hun enorme betrokkenheid en vasthoudendheid bij dit onderwerp. Daar waar bestuurlijke steun lokaal is verwaterd, verzinnen deze professionals nieuwe creatieve oplossingen en invalshoeken om het thema levend en op de agenda te houden.

Ze geven allemaal aan dat in een aanpak een aantal zaken onmisbaar zijn: de lokale en landelijke verbinding, voldoende menskracht, borging van de aanpak, doorontwikkeling van kennis en o zo belangrijk… (lokale) bestuurlijke inbedding. Er ligt gelukkig al zoveel waarmee professionals binnen gemeenten aan de slag kunnen. Startend bij de bestaande lokale (zorg)structuur en de tools die uit de proeftuinen zijn voortgekomen, is een bestendige en op maat aanpak uitstekend op te zetten. Dit webdossier biedt aanknopingspunten voor zo’n aanpak. Voor de professionals die ondersteuning willen bij de cultuuromslag die nodig is binnen de eigen organisatie en de multidisciplinaire keten, is er de mogelijkheid voor coaching on the job.

Verbinden

Tijdens mijn rondgang werd me ook duidelijk dat er meer verbindingen nodig zijn voor de bestaande kennis en expertise.. Dit vindt onder andere plaats in het beleidsoverleg dat ontstaan is vanuit de periode van de proeftuinen. Dit overleg verbindt de 2 ministeries Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de lokale partijen (gemeenten) met de landelijke organisaties op zorg en straf en de kennisinstellingen.

Een mooie mix, vanuit verschillende invalshoeken om de ervaren dilemma’s, signalen en opbrengsten uit de dagelijkse praktijk uit te wisselen. Dilemma’s die we tegenkomen en die binnen het gremium geen concrete uitkomst hebben, bespreken we in een aparte denktank. Hierin zitten specialisten en vragers op het betreffende thema. De opbrengst uit zo’n denktank komt weer terug in het beleidsoverleg. Vraagt het dilemma om een bestuurlijke visie dan buigt het Strategisch Beraad zich hierover. Dit Strategisch Beraad bestaat uit de bestuurders van de deelnemers aan het beleidsoverleg. Voorbeelden van denktanks die er tot nu toe zijn: internationaal en ondermijning van de open samenleving. De uitkomsten leest u binnenkort op deze pagina.

Focus

Dit jaar ligt mijn focus onder andere op coaching on the job: gemeenten helpen die een lokaal maatwerk aanpak op het thema willen ontwikkelen en de cultuuromslag in het werken willen maken. De opgedane kennis, het netwerk en de ontwikkelde tools van de specialisten die we rijk zijn binnen het werkveld gaan we vanuit het CCV breder bekend maken. U kunt van mij verwachten dat ik de inzichten uit de verschillende denktanks bekend maak en profileer.

En dat is niet alles, want dit jaar leggen we weer een verbinding met de Europese ontwikkelingen door een denktank Internationaal te faciliteren. Vooral kijk ik uit naar het vooronderzoek dat we gaan verrichten over hoe we in de aanpak beter aan kunnen sluiten bij de mensen om wie het gaat: wat is vanuit een cultuurhistorisch perspectief effectief en met name waarom? Zo leren we nog meer hoe we deze gezinnen en met name hun kinderen een betere toekomst kunnen geven en met elkaar koers kunnen blijven houden op die toekomst die we samen voor ogen hebben. Een toekomst waarin we binnen deze groep de rechten van het kind centraal stellen, ongeacht hun achtergrond.  

Contact

Meer weten? Neem contact op met Meike Lommers, 06 13 350 063.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid