Product toegevoegd aan winkelmand

Woninginbraak


Maak hier je plan van aanpak

Een integrale aanpak klinkt als een berg papier en een hoop bureaucratie, maar dat hoeft het niet te zijn. Het plan is er vooral om de omvang van woninginbraken en de gehanteerde modus operandi in beeld te krijgen waardoor gemeente, politie en andere betrokken partijen gerichte maatregelen kunnen nemen. Daarnaast maakt het plan inzichtelijk wie, wanneer, welke acties onderneemt en hoe de afstemming is geregeld.

Je kunt hieronder onderdelen aanvinken. De tekstsuggesties verschijnen dan automatisch in een vrij te bewerken Wordbestand.

Maak hier je plan van aanpak woninginbraken

Neem op in het plan

Inleiding

In de inleiding beschrijf je de situatie in de gemeente of de regio en waarom het noodzakelijk is om maatregelen te nemen. Je richt je zoveel mogelijk op een afgebakend gebied. Je beschrijft het verloop van de woninginbraken over een afgelopen periode en benoemt al de eventuele hotspots. Daarnaast geef je in de inleiding de indeling van het document aan.

Indien mogelijk begin je met een managementsamenvatting, noemt de onderwerpen die aan bod komen en eindig je het plan met een planning.

Neem op in het plan

Leeswijzer

De leeswijzer is het spoorboekje van het plan van aanpak en zorgt voor een overzichtelijke navigatie voor de lezer. Het is vooral handig bij grotere, complexere plannen.
Neem op in het plan

Analyse

In deze paragraaf geeft u informatie over de achtergronden. De politie levert de inbraakcijfers aan over een bepaalde periode en wijst de (mogelijke) hotspotgebieden aan. Deze cijfers zijn leidend in de aanpak. Verder wordt in de analyse de woningvoorraad meegenomen: welke soort woningen betreft het, wat is de woningvoorraad van de corporaties, hoe oud zijn de woningen. Welke modus operandi hanteren inbrekers. Zijn er jeugdgroepen actief en hoe is de samenstelling van de wijk? Het gebruik van een mix van verschillende methoden en bronnen vergroot de kwaliteit van informatie.

Neem op in het plan

Doelstelling(en)

Omschrijf de doelstellingen zo nauwkeurig mogelijk. Baken de perioden waarin de maatregelen geëffectueerd worden af. Dat kan op wijk, buurt of stadsdeelniveau zijn. Beschrijf de doelstellingen zo SMART mogelijk. SMART staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden. Hierdoor is het gemakkelijker om te monitoren of de aanpak effect heeft en kunnen,indien nodig, doelstellingen worden aangepast. Tip: Het is raadzaam om de risico’s in kaart te brengen aan de hand van de te nemen maatregelen. Bijvoorbeeld: is een gevraagde investering haalbaar, is er voldoende capaciteit aanwezig bij de partners, heeft iedere partner hetzelfde urgentiegevoel?

Neem op in het plan

Betrokken partijen

Vermeld alle betrokken organisaties die bij de lokale aanpak van woninginbraken zijn betrokken op te nemen. In ieder geval zijn dit de gemeente, politie en woningcorporaties en uiteraard de bewoners zelf. Indien dit uit de analyse blijkt kunnen er nog andere professionele partijen aansluiten, bijvoorbeeld PKVW-bedrijven, jeugdzorg of welzijnsorganisaties. Het is van belang om niet alleen de naam van de organisatie te noemen, maar ook de namen van de vertegenwoordigers, hun mandaat om beslissingen te mogen nemen en hun verantwoordelijkheden op te nemen.
Neem op in het plan

Bewonersparticipatie

De politie en de gemeente kunnen het niet alleen en daarom zijn extra oren en ogen in een wijk een welkome aanvulling. Buurtbewoners, studenten en werknemers van een sociale werkplaats spelen een belangrijke rol bij de strijd tegen woninginbraken.
Buurtpreventie
Huis-aan-huisbezoeken
Leerwerktrajecten
Waaks
Telefonisch buurtcontact

Aanpak

Een veelgebruikte aanpak tegen woninginbraken is een aanpak die gebruikt maakt van drie pijlers:

  • domein
  • (potentieel) slachtoffer
  • dader
Neem op in het plan

De pijler Domein

Deze pijler richt zich op de woning, buurt of wijk. Er is daarbij aandacht voor (preventieve) maatregelen en gerichte activiteiten op locaties waar veel inbraken voorkomen, zogenoemde hotspots. Maatregelen kunnen al bestaand en beproefd zijn of nieuw. In dit plan noemen we de Hotspotaanpak, het Politiekeurmerk Veilig Wonen, Buurtpreventie het Verhogen van waakzaamheid als voorbeelden van domeingerichte acties. U kunt deze acties overnemen of uw eigen acties formuleren.
Neem op in het plan

De pijler (Potentieel) Slachtoffer

Deze aanpak richt zich zowel op slachtoffers van een woninginbraak als de potentiële slachtoffers. Bewoners ontvangen advies van de politie hoe zij inbraken kunnen voorkomen en krijgen advies over het inschakelen van een preventieadviseur voor een advies op maat. Voorlichting kan bijdragen aan de bewustwording van bewoners over hun bijdrage aan de beperking van het inbraakrisico. Er zijn veel verschillende manieren om bewoners voor te lichten over het risico op woninginbraak, zoals het versturen van een bewonersbrief of een flyer, het verplaatsen van matrixborden langs de doorgaande wegen, artikelen in huis-aan-huisbladen of het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst.

Bewonersbrief
Flyer
Poster of matrixbord
Lokale media
Themakrant
Website
Social media
Preventiebijeenkomsten
Mobiele informatie
Witte-voetjesactie
Actieperiode

De pijler Dader(s)

Deze aanpak bestaat uit opsporing en vervolging en daarnaast een persoonsgerichte aanpak om na detentie recidive te voorkomen.
Neem op in het plan

Communicatie

Bij de aanpak van woninginbraken zijn verschillende partijen betrokken met ieder hun expertise. Om al die expertise optimaal te kunnen benutten is een goede afstemming noodzakelijk. Al bij het begin van het project draagt gerichte communicatie bij aan het slagen ervan. Denk bijvoorbeeld aan het laten ondertekenen van het plan door een afgevaardigde van alle betrokken partijen. Ook voor de externe communicatie is het van belang afspraken te maken. Alleen maar communiceren over woninginbraken kan bijvoorbeeld het gevoel van veiligheid aantasten. Het is in de communicatie belangrijk om het goede voorbeeld te laten zien, bewoners persoonlijk aan te spreken en een handelingsperspectief aan te bieden: gaat uw van huis, laat de verlichting dan aan, sluit altijd de deur af.
Neem op in het plan

Financiën

In deze paragraaf geeft u een overzicht van in te zetten uren van medewerkers van de betrokken organisaties en mogelijk al de te verwachten uitgaven voor middelen aan de communicatie.
Neem op in het plan

Evaluatie

Het is van belang om successen te kunnen onderbouwen. Een evaluatie draagt daar aan bij. Een aantal redenen om te evalueren zijn:

  • succes zichtbaar maken
  • verantwoorden
  • leren
  • beïnvloeden

Bouw daarom evaluatiemomenten in om te kijken of u met de gekozen aanpak op koers ligt of dat uw aanpak een aanpassing nodig heeft. Het CCV heeft op de website een gratis te downloaden handleiding over de evaluatie van projecten. Voor dit plan is vanwege de vele keuzes die gemaakt kunnen worden alleen de hoofdaanduiding opgenomen en geen voorbeeldtekst.

Download de gratis brochure Handleiding Evaluatie Preventieprojecten via de webwinkel van het CCV.

Neem op in het plan