Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Wet- en regelgeving algemeen

Voorkomen van wapenbezit en wapengebruik is beter dan daadwerkelijk via het strafrecht of bestuursrecht moeten ingrijpen. Risicosignalering en vroeg ingrijpen zijn dan ook van groot belang. Zicht krijgen op zorgwekkende jongeren en jeugdgroepen moet leiden tot vroegtijdig ingrijpen. Hiervoor kan uitwisseling van persoonsgegevens nodig zijn. Hierbij dient de privacy wel gewaarborgd te worden. Ook bij het vroegtijdig ingrijpen is juridisch instrumentarium aan de orde, bijvoorbeeld bij het aanspreken van ouders op zorgwekkend (delict)gedrag van hun kind.

Privacy

Dit onderdeel van de toolbox wordt nog ingevuld.

Gegevensuitwisseling en privacy

Bij de aanpak van een problematische jeugdgroep zijn meerdere ketenpartners betrokken. Dit leidt regelmatig tot de vraag wanneer en hoe je informatie en gegevens mag delen met elkaar en hoe je de privacy bewaakt van betrokkenen. Wat mag wel en wat mag niet? Hiervoor kan het 7-stappenmodel aanpak problematische jeugdgroep en groepsgedrag worden gebruikt.

Jeugdcriminaliteit en opvoeding

Sinds de toename van het aantal steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn, neemt ook de roep toe om ouders meer aan te spreken op het strafbare gedrag van hun kind. Daarom is in het actieplan Wapens en Jongeren (2020) een verkenning aangekondigd naar de mogelijkheden om ouders te verplichten tot medewerking aan het voorkomen van strafbaar gedrag van hun kind.

In de verkenning is ook de juridische aanpak in het Verenigd Koninkrijk in ogenschouw genomen. Een falende opvoeding vormt een belangrijke risicofactor voor crimineel gedrag. Andersom geldt een goede opvoeding, waarbij ouders onder meer regels stellen en toezicht houden, als een bewezen effectieve beschermende factor. De verkenning is in mei 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief worden voorstellen gedaan voor:

  • meer en betere opvoedingsondersteuning
  • meer toepassing van de last onder dwangsom
  • uitbreiding van de risicoaansprakelijkheid voor kinderen tot 18 jaar
  • de verplichting mee te werken aan bepaalde voorwaarden na een voorwaardelijke veroordeling van het kind. 

Het is volgens minister Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, aan het volgende kabinet om een knoop door te hakken over de precieze invulling van een grotere verantwoordelijkheid ouders voor het (voorkomen van) delicten van hun kind. Hij gaat in de tussentijd door met de nadere uitwerking en voorbereiding van zijn voorstellen.

Download 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid