Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Beleid: versterken contact tussen scholen en politie

De veiligheid op school is primair een zaak van de school zelf. Een goede samenwerking met gemeente en politie is belangrijk. Politie is ook in de preventieve aanpak een belangrijke partner in schoolveiligheid. Stichting School en Veiligheid adviseert scholen om voorzieningen te treffen voor een sociaal veilig klimaat.

Daarbij hoort natuurlijk ook het voorkomen en terugdringen van wapenbezit in de school. Op de website van de stichting is meer te lezen over het vormgeven van de samenwerking tussen politie en scholen zoals het hanteren van vaste contactpersonen en de visie en ambitie ‘Politie en schoolveiligheid’ van de Nationale Politie.

Rotterdam heeft een veiligheidsplan om de sociale veiligheid op middelbare scholen en mbo’s te verbeteren. De maatregelen zijn het gevolg van een reeks geweldincidenten waar Rotterdamse jongeren bij betrokken zijn. Het veiligheidsplan bestaat uit 15 maatregelen. 

Ben jij in je gemeente bezig met afspraken over een veilige school? De gespreksleidraad 'Samen voor een veilige school' helpt politie en scholen om gezamenlijke afspraken te maken over de schoolveiligheid. Download de gespreksleidraad op de themasite Wegwijzer Jeugd en Veiligheid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Daarnaast ontwikkelde het CCV een leidraad met een stappenplan voor het samenstellen en uitvoeren van een 'convenant schoolveiligheid'. Gebruikers van dit stappenplan komen zo op een gestructureerde manier tot een convenant schoolveiligheid dat aansluit op de lokale situatie. Dit biedt scholen, gemeenten, politie en andere lokale organisaties handvatten om samen onveiligheid in en rond de school te voorkomen.

Aangifte doen na incidenten

Bij incidenten met wapens op scholen is het van belang aangifte te doen. Stichting School en Veiligheid geeft tips en op een stroomschema staat vermeld welke partijen aangifte kunnen doen. Het is mogelijk om op verschillende manieren aangifte te doen. Bespreek deze opties met de wijkagent of de vaste contactpersoon van de school.

Om problemen te voorkomen helpt een goed contact met de politie. Wacht daar niet mee tot het moment dat zich een incident heeft voorgedaan. In de visie en ambitie ‘Politie en schoolveiligheid’ van de Nationale Politie staat dat de jeugdtaak van de politie zich richt op preventie, repressie, signaleren en adviseren. De politie is er niet alleen voor het doen van melding of aangifte. De politie wil meer aan de voorkant van jeugdproblematiek komen, met oog voor de context van de jongere en in samenwerking met partners. De politie ziet daarom een belang en noodzaak om samen met scholen gedrag te duiden en ontwikkelingen en trends te signaleren. Dan kan ieder vanuit zijn eigen taak en rol tijdig hulp bieden of ingrijpen als dat nodig is. 

Registratie en optreden na incidenten

Het aantal incidenten is een belangrijke indicator voor de veiligheid op en rond scholen. Om een goed beeld te hebben te hebben van de aard en omvang is het registreren van incidenten belangrijk. Met een actueel beeld kan het gevoerde veiligheidsbeleid zo nodig worden bijgesteld. School en Veiligheid geeft handvatten voor het voeren van een succesvolle incidentenregistratie op scholen. Het gaat om goede communicatie, centrale registratie, analyse en randvoorwaarden.

Ook is van belang dat scholen de afhandeling van incidenten opnemen in hun schoolveiligheidsplan. Voor het opstellen van een veiligheidsplan kan gebruik worden gemaakt van het Digitaal Veiligheidsplan. Goed aangiftebeleid draagt bij aan de schoolveiligheid. Schoolpersoneel kan snel en eenduidig handelen als het nodig is.

Voor het opstellen van hun handelingsprocedure rondom calamiteiten, kunnen scholen gebruik maken van het handboek Als een ramp de school treft. Ook is het mogelijk het calamiteitenteam van School en Veiligheid in te zetten. Het team ondersteunt scholen ter plaatse bij een calamiteit. De inzet is gericht op het terug laten keren van de rust op school na een calamiteit, zodat het onderwijs kan worden hervat. 

Zie voor meer informatie over het bovenstaande de website of benader de helpdesk van School en Veiligheid.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid