Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Onderzoek naar risico-, versterkende en beschermende factoren voor crimineel gedrag

Crimineel gedrag is een complex fenomeen, met verschillende verschijningsvormen zoals gewelds-, vermogens- en gedigitaliseerde criminaliteit, variërend van lichte strafbare feiten tot zeer ernstige delicten, gepleegd door uiteenlopende typen, van jongeren tot de georganiseerde misdaad. Het wordt beïnvloed vanuit verschillende domeinen, zoals het individu, diens directe omgeving en de maatschappij.

De vraag welke factoren van belang zijn voor welke vorm van daderschap is dan ook een heel ingewikkelde. Antwoorden zijn zelden eenvoudig of eenduidig. Het rapport ‘Risico-, versterkende en beschermende factoren voor crimineel gedrag’ is een verslag van een globaal onderzoek naar de wetenschappelijke stand van zaken over de belangrijkste factoren die het risico op verschillende vormen van crimineel gedrag verhogen of juist verminderen.

Hiervoor hebben Lotte Servaas, Frank Weerman en Tamar Fischer van de Erasmus Universiteit Rotterdam een systematische literatuurstudie uitgevoerd naar bestaande overzichtsstudies op dit terrein. De resultaten zijn samengevat in overzichtelijke tabellen.

Conclusie

Uit deze studie blijkt dat over de risicoverhogende en -verlagende factoren voor betrokkenheid bij georganiseerde misdaad nog relatief weinig bekend is. Om deze reden hebben onderzoekers niet enkel gezocht naar beschikbare overzichtswerken over georganiseerde criminaliteit, maar hebben zij ook gezocht naar individuele en meer kwalitatieve studies.

Daardoor hebben zij toch een flink aantal mogelijke risicofactoren weten te identificeren voor de betrokkenheid bij georganiseerde misdaad. De wetenschappelijke onderbouwing van deze factoren is dus nog wel minder hard dan de factoren die uit overzichtsstudies naar voren komen.

Persoonlijke factoren en bindingen met familieleden en/of vrienden die betrokken zijn bij georganiseerde criminaliteit lijken belangrijke risicofactoren voor de betrokkenheid bij georganiseerde misdaad. Ook lijkt het hebben van specifiek werk (wat georganiseerde criminaliteit mogelijk kan maken of kan vergemakkelijken) eerder een risicofactor dan een versterkende factor.

Download

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid