Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox

BOT! Back on Track in 075: aanpak georganiseerde jeugdcriminaliteit in Zaanstad

De gemeente Zaanstad wil haar preventieve aanpak tegen ondermijnende jeugdcriminaliteit versterken. Dit vraagt om vroeg ingrijpen om te voorkomen dat de Zaanse jeugd al op jonge leeftijd in aanraking komt met criminaliteit waardoor zij op achterstand raakt van een gezonde thuis-, school- en werksituatie.

Adviesbureau NCOD THOP heeft in opdracht van de gemeente Zaanstad onderzoek gedaan naar georganiseerde jeugdcriminaliteit. Daaruit blijkt dat er sprake is van verjonging en verharding in de criminaliteit. Als niet vroeg wordt ingegrepen bij deze jongeren, bestaat de kans dat het contact met deze groep wordt verloren en achter de feiten wordt aangelopen. Er is behoefte aan een gerichte aanpak met een eenduidige visie en een heldere opdracht en die wordt beschreven in het plan BOT! Back on Track in 075.

Beschrijving

De onderzoekers hebben 5 pijlers opgesteld die moet voorkomen dat jongeren in Zaanstad onderdeel worden van georganiseerde criminaliteit en in plaats daarvan kiezen voor een eigen carrière. 

De 5 pijlers zijn:

  1. Persoonsgerichte aanpak voor jongeren of kinderen.
  2. Gezinsgerichte ondersteuning bieden: zorgen dat ouders weerbaar worden en handvatten en hulp krijgen om te voorkomen dat hun kind(eren) afglijdt.
  3. De school als centrale plek in de wijk: de school vormt de centrale plek in de wijk die fysiek toegankelijk is voor jongeren, ouders en professionals. In de wijken waar de aanpak nodig is, wordt gezorgd dat zorg- en veiligheidspartners werken vanuit een eenduidige opdracht, ieder met hun eigen taken en bevoegdheden. Daarnaast worden de lokale ondernemers en bewoners betrokken bij de aanpak. Enerzijds om overlast en onveiligheid in de wijk tegen te gaan, anderzijds om jongeren leer- en werkervaring te kunnen bieden.
  4. De digitale (leef)wereld: sluit aan bij de (digitale) leefwereld van de jongeren. Professionals komen zo in contact met de jongeren. Ze maken de jongeren weerbaar voor de risico’s van de online wereld en pakken tegelijk digitale afpersing en andere online criminele activiteiten aan.
    Digitaal aansluiting vinden betekent ook zicht hebben op de belevingswereld van de jongeren op het gebied van (straat) cultuur, groepsdruk, trends en ontwikkelingen. Maar ook het signaleren van een op handen zijnde vechtpartij, intimidatie, exposing en middelengebruik. Voorheen was veel meer zichtbaar op straat wat er gebeurde, nu heeft zich dat voor een belangrijk deel verplaatst naar online. In het huidige tijdsbeeld hebben we te maken met fenomenen zoals Blue Whale Challange, een zelfdestructief opdrachtenspel en deze drillraps. In deze video’s uiten rappers met verhulde gezichten gewelddadige teksten, beledigingen en bedreigingen, terwijl zij schietgebaren maken en wapens bij zich dragen. Deze drillrap worden ook in de gemeente Zaanstad geproduceerd.
  5. Leren en ontwikkelen: de doelstellingen van de bovengenoemde pijlers worden in de gaten gehouden, zodat hiervan kan worden geleerd. De ervaringen worden gedeeld met andere gemeenten en geïnteresseerden.

Download