Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Actieplan Wapens en Jongeren

Het Actieplan Wapens en Jongeren liep van 2020 tot 2022. Met het actieplan Wapens en Jongeren werden de handen ineengeslagen tegen wapengeweld en -bezit onder jongeren. Alle deelnemende partijen deelden de norm dat wapenbezit en -gebruik nooit normaal gevonden mogen worden en de ambitie is om het wapenbezit onder jongeren te keren. 
 
Startpunt in de aanpak was dat er goed zicht is op jeugd en jongerengroepen die wapens dragen. Van groot belang was vervolgens dat alle betrokken partijen - scholen, jeugd- en welzijnswerk van gemeenten, horeca, politie en OM - in de aanpak goed samenwerkten en dat deze aanpak vanuit het Rijk werd ondersteund en versterkt met landelijke maatregelen.

Maatregelen tegen wapens bij jongeren

Het actieplan kende een totaalaanpak van zowel preventieve als proactieve en repressieve maatregelen. Het preventieve deel bestond uit bewustwording en ontmoediging via campagnes tegen wapenbezit onder jongeren en hun sociale omgeving. Lessen op school door bijvoorbeeld een officier van justitie en voorlichting door Halt droegen hier verder aan bij. 

Gemeenten die het actieplan uitvoerden, en de politie zorgden voor een laagdrempelig aanspreekpunt op scholen - bijvoorbeeld een wekelijks spreekuur van wijkteams, een schooljongerenwerker of de wijkagent - voor jongeren die zich bedreigd voelden. Zo werd ook voorkomen dat scholieren denken dat het helpt om zich te bewapenen.

Teenager,With,Knife,,Prepared,To,Commit,Crime

Toolbox

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het CCV ontwikkelden en onderhouden - in samenspraak met de bij dit actieplan betrokken partners - deze toolbox met informatie en praktijkvoorbeelden om wapenbezit en geweld met wapens tegen te gaan. Partners zijn 20 gemeenten, het OM, de politie, Halt, de William Schrikker, Stichting Jeugdreclassering en Jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Evaluatie van het actieplan wapens en jongeren

In 2020 is het Actieplan Wapens en Jongeren opgesteld. Dit met het oog op de forse toename van het wapengebruik en steekincidenten onder jongeren en de steeds jonger wordende daders. Het actieplan is in opdracht van het WODC geëvalueerd door bureau Breuer & Intraval. Uit de evaluatie blijkt dat de urgentie van het probleem zorgde voor te veel focus op de korte termijn bij de ontwikkeling van maatregelen. Er was vooraf onvoldoende duidelijk wie de jongeren waren die wapens droegen, wat hun motieven waren en hoe een gedragsverandering tot stand gebracht zou kunnen worden. Om dit probleem op lange termijn aan te pakken concluderen de onderzoekers dan ook dat er méér nodig is dan dit actieplan.

Wat ontbreekt

Wat ging goed

Wat is nodig

Achtergrond

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid