Product toegevoegd aan winkelmand
 

Voertuigbeveiliging

Noodopvang asielzoekers Heumensoord

De Nationale ombudsman en het College voor de Rechten van de mens bezochten de noodopvang voor asielzoekers in Heumensoord. Zij concluderen dat het leven in de noodopvang veiligheids- en gezondheidsrisico's met zich mee brengt door de wijze waarop deze grootschalige noodopvang is georganiseerd en doen aanbevelingen om het verblijf in de noodopvang te verbeteren.

In een reactie noemt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de conclusies kritisch, maar laten ze ook zien dat fundamentele mensenrechten niet in het geding zijn geweest.

 

Beschrijving

Aanleiding voor het gezamenlijke bezoek waren klachten van asielzoekers over de voorzieningen op Heumensoord. Zij klagen onder andere over een gebrek aan privacy, rust, leefgeld, discriminatie tussen bewoners en de uitzichtloosheid in de asielprocedure. De asielzoekers voelen zich door het COA niet gehoord in hun klachten. De bestaande klachtenprocedure van het COA is onbekend bij de asielzoekers.

Ook zijn er klachten over discriminatie tussen asielzoekers onderling, onder andere van homoseksuele asielzoekers. Zij worden bedreigd en voelen zich onveilig in Heumensoord en hebben niet het gevoel dat het COA-personeel op de hoogte is wat hen wordt aangedaan. De waarborgen om de veiligheid van deze asielzoekers te garanderen ontbreken.

Enkele aanbevelingen

  • Meer bekendheid geven aan de klachtenprocedure. 
  • Het trainen van COA-personeel op het herkennen van discriminatie.
  • De opvangbehoeftes van kwetsbare personen beter onderzoeken en degenen die in Heumensoord niet de noodzakelijke zorg of de veiligheid krijgen met voorrang overplaatsen.
  • In gesprek gaan met de vele vrijwilligers om zo echt werk te maken van een zinvolle dagbesteding en met het Gezondheids Centrum Asielzoekers (GCA) over de geboden medische zorg.
  • Beter overleg tussen alle betrokken organisaties in Heumensoord (IND, GCA, Vluchtelingenwerk en gemeente).
  • Voorkomen van dergelijke grootschalige opvang in de toekomst.

Reactie COA

Het COA is ook van mening dat het pesten of bedreigen van kwetsbare doelgroepen onacceptabel is en stelt alles in het werk om daders aan te spreken of te bestraffen. Ook werkt het COA nauw samen met belangenorganisaties als COC Nederland om dit soort nare situaties te voorkomen of tot een veilige oplossing te komen.

Over de aanbeveling om dergelijke grootschalige opvang in de toekomst te voorkomen zegt bestuursvoorzitter: "Het in december afgesloten bestuursakkoord tussen Rijk, Provincies, veiligheidsregio’s en gemeenten zal andere soorten van opvanglocaties gaan opleveren. Het valt echter niet uit te sluiten dat er in de toekomst grote opvanglocaties zoals Heumensoord of crisisnoodopvang in gemeenten nodig is."

Organisaties

College voor de Rechten van de mens, Nationale ombudsman en Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Links