Product toegevoegd aan winkelmand
 

Voertuigbeveiliging

Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten

WRR-Policy Brief 4

Door gelijktijdig te werken aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en werk verliezen overheden bij de integratie van asielmigranten met een status zo min mogelijk kostbare tijd. Dit versterkt ook het maatschappelijk draagvlak voor het asielbeleid.

Probleemstelling

Hoe kan de integratie van statushouders worden bespoedigd?

Beschrijving

De publicatie is onder meer gebaseerd op een studie naar de positie van 33.000 in Nederland geregistreerde asielmigranten die tussen 1995 en 1999 een verblijfsvergunning kregen en minimaal tot 2011 in Nederland verbleven. Daarnaast is onderzoek verricht in elf gemeenten naar de huidige praktijk van de integratie van statushouders. Het betreft Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Goes, Heerenveen, Nijmegen, Rotterdam en Zwolle.

Conclusie

Slechts 1 op de 3 in Nederland verblijvende statushouders van 15-64 jaar heeft een betaalde baan en velen van hen zijn duurzaam afhankelijk van een bijstandsuitkering. Dat leidt tot verkwisting van menselijk kapitaal en tot onnodige belasting van de bijstand.

Daarom is het van belang om vanaf het begin van de asielprocedure de doelstelling van integratie een centrale plaats te geven. Dit leidt tot twee aanbevelingen:

  • Een secure en snelle asielprocedure waarin meer aandacht is voor het arbeidspotentieel van statushouders en hun mogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt.
  • Een aanpak waarin het leren van de taal, het volgen van een opleiding, het krijgen van huisvesting en het vinden van werk niet na elkaar, maar op hetzelfde moment plaatsvinden. 

Asielmigranten en criminaliteit

De WRR-policy brief bevat ook een analyse van de mate waarin asielmigranten die in de tweede helft van de jaren negentig naar Nederland zijn gekomen, betrokken zijn bij criminaliteit. Daarvoor is een bestand van 33.000 asielmigranten gekoppeld aan een bestand van de Nederlandse politie over de geregistreerde criminaliteit.

Op basis van dit bestand doen de onderzoekers uitspraken over de relatie tussen asielmigratie en criminaliteit:

  • Asielmigranten belanden drie keer zo vaak als verdachte in de politiestatistieken als autochtone Nederlanders.
  • Asielmigranten zijn niet vaker betrokken bij criminaliteit dan autochtone burgers, mits rekening houdend met de samenstelling van de groep. Dat betekent een correctie voor kenmerken die belangrijk zijn voor het verklaren van criminaliteit. Autochtonen met dezelfde kenmerken (jonge, alleenstaande mannen) staan ongeveer even vaak als verdachte geregistreerd.

Deze tweeledige boodschap leidde tot verwarring in de media. De onderzoekers lichten dit toe in een uitgebreid artikel op NRC.nl, waarbij ze stellen dat de gegevens zich niet lenen voor vrije interpretatie en selectief shoppen.

Auteurs

Godfried Engbersen (WRR), Jaco Dagevos (SCP), Roel Jennissen (WODC), Linda Bakker (SCP/EUR) en Arjen Leerkes (WODC) m.m.v. Jeanine Klaver en Arend Odé (Regioplan)

Organisaties

Het SCP, het WODC en de WRR, in samenwerking met Regioplan.

Links