Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Praktijkvoorbeelden sociale kwaliteit

Vreedzame wijk

De Vreedzame Wijk is het principe van de Vreedzame School toegepast op wijkniveau. Bemiddelaars in de wijk helpen bij het oplossen van conflicten. In Utrecht is de pilot Vreedzame Wijk in 2008 gestart. De Universiteit van Utrecht volgde de pilot op de voet. Lees meer

Het BOSS park

Bewegen, Ontmoeten, Sport en Spel, kortweg BOSS, is een park gelegen tussen de woonwijken Vrangendael, Broeksittard en Kemperkoul van de gemeente Sittard-Geleen. Het initiatief van het BOSS park is ontstaan naar aanleiding van een leefbaarheidsonderzoek door wijkplatform Vrangendael in 2010/2011. Hieruit kwam naar voren dat er sprake was van verpaupering, een gevoel van onveiligheid en een gebrek aan sociale binding. Lees meer

Buurtactieplan Passart (BAP)

De Heerlense buurt 'Passart' kampte met complexe problemen waar bestaande aanpakken geen grip meer op kregen. Om die reden werd in 2009 het Buurtactieplan Passart (BAP) vastgesteld. Deze aanpak is gericht op meerdere pijlers waarvan de pijler veiligheid de naam 'Hartslag in de buurt Passart' kreeg. De samenhangende aanpak focust op de zwaarste problematiek en doet dat door middel van buurtbemiddeling, een woonomgevingsploeg en casuïstiekoverleg. Lees meer

Buurt Informatie Netwerk (BIN)

Het Buurt Informatie Netwerk – kortweg BIN – is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten is het nodig dat de politie en gemeente haar werk optimaal doet. Wijkbewoners kunnen daarbij helpen door lid te worden van BIN. Lees meer

Vouchersysteem

Het Vouchersysteem is een methode om de leefbaarheid en de sociale cohesie in een wijk te verbeteren door bewoners de regie over hun eigen leefomgeving te geven. ‘De regie hebben’ bestaat uit zelf bepalen wat belangrijk is voor de buurt, zelf een initiatief indienen en de plannen uitvoeren en zelf budgethouder zijn. Lees meer

Woningtoewijzing op basis van leefstijl

Binnen de 32 grote gemeenten (G32) worden in negen gemeenten structureel woningen toegewezen op basis van leefstijlcriteria. Dit blijkt uit een analyse van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (voorheen VROM-inspectie) naar gemeenten die woningen toewijzen op basis van leefstijlcriteria. Lees meer

Kan wél!

Kan wél! activeert bewoners in hun eigen wijk. Het project daagt bewoners uit om hun ideeën, plannen en zelfs dromen voor de wijk waar te maken. Het doel is om daarmee de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk te vergroten. Lees meer

Gedragscodes

Een gedragscode is een praktisch hulpmiddel om het leefklimaat in een wijk of buurt te bevorderen. Buurtgenoten gaan met elkaar in gesprek en maken op vrijwillige basis afspraken over gewenst en ongewenst gedrag. Buurtbewoners zijn vanaf de start intensief betrokken bij een gedragscodeproject. Zo ontstaan afspraken met een duurzaam effect. Lees meer

EigenWIJzebuurten (JUNIOR)

Hoe kan de leefbaarheid in een multiculturele wijk verbeterd worden? De methode EigenWIJzebuurten richt zich op het versterken van onderling begrip tussen bewoners. En op het versterken van draagvlak voor het samenleven van mensen met verschillende culturele achtergronden. Bewoners vormen zelf teams die activiteiten in de buurt organiseren. Voor jongeren is er een JUNIOR versie. Lees meer

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid