Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Praktijkvoorbeelden signaalcriminaliteit

Jeugdboa - Ede

De gemeente Ede heeft Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) aangesteld die zich sinds 2012 specifiek richten op jeugd en jeugdoverlast. Inmiddels hebben ook Apeldoorn, Veenendaal en Almere de zgn. Jeugdboa's aangesteld. De Jeugdboa's hebben een theoretische en praktische opleiding gevolgd, waaronder de cursussen Multicultureel Vakmanschap, Straatcultuur & Jeugdgroepen en Vroegsignalering. Een Jeugdboa kan zowel preventief als repressief optreden. Hij werkt wijkoverstijgend en houdt het overzicht op jeugdgroepen. Lees meer

Buurtsignaal / Dorpsignaal

De manier waarop bewoners veiligheid en leefbaarheid beleven en ervaren kan sterk afwijken van de overtuiging die de politie, overheid c.q. bestuur hebben gevormd. Dit wordt wel de 'reassurance gap' genoemd. Buurtsignaal (afgeleid van het Engelse 'Signal Crime') zet in op het dichten van deze 'gap' om met input van burgers, ondernemers en veiligheidspartners, onveiligheidsbeleving, overlast en signaalcriminaliteit tegen te gaan. Lees meer

Buurten in Balans / Buurtsignaleringsmodel

De analysefase of een duidelijke nulmeting krijgt in projecten niet altijd de verdiende aandacht. Toch is deze fase erg belangrijk, want alleen met een goede analyse wordt het probleem pas echt duidelijk zichtbaar. Buurten in Balans is geen concrete interventie maar de analyse die vooraf gaat. Rotterdam-Alexander maakte gebruik van het buurtsignaleringsmodel 'Buurten in Balans', waarbij op basis van kwantitatieve gegevens kwetsbare buurten in kaart worden gebracht. Lees meer

Samen Meer HeterDAADkracht

Het pilotproject Samen Meer HeterDAADkracht bevordert participatie van burgers en ondernemers bij veiligheid en richt zich op het realiseren van een vitale coalitie van politie, gemeenten, ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners. Eigen verantwoordelijkheid is daarbij essentieel. De aanpak motiveert ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners het sociale toezicht in het gebied te vergroten en delicten onmiddellijk te melden bij de politie, die daar snel en zichtbaar op reageert. Lees meer

Voetstappenactie

Om het aantal inbraken terug te dringen, zetten diverse politiekorpsen de zogenaamde voetstappenactie in. Deze actie bestaat uit een preventieve controle waarbij papieren voetstappen. Om inwoners bewust te maken van insluipingsmogelijkheden in de woning en eventuele schuren worden papieren voetstappen achter gelaten. Lees meer

De Hennepgeurkaart en veiligheidsbeleving

De gemeente Rotterdam is zich er terdege van bewust dat veiligheidsbeleving een complex en weerbarstig fenomeen is. De gemeente wil dan ook niet alleen inzetten op het terugdringen van de feitelijke criminaliteit en overlast, maar een breder arsenaal inzetten om de gevoelens van veiligheid te beïnvloeden. Lees meer

CPTED-analyse fiets- en voetgangerstunnel Klokkenlaan

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft het entrum Veiligheid van de Avans Hogeschool gevraagd om een CPTED-analyse uit te voeren naar stedenExpertisecbouwkundige verbeterpunten rondom de fiets- en voetgangerstunnel aan de ‘Klokkenlaan’. CPTED wil zeggen: Crime Prevention trough Environmental Design. Lees meer

Beleid omgaan met agressie en geweld

Medewerkers met publiekscontacten in de gemeente Arnhem hebben regelmatig te maken met agressie en geweld. Aanvankelijk hanteerde elke dienst een eigen aanpak; er was geen gemeentebrede registratie en coördinatie  geregeld. Inmiddels is er een plan van aanpak opgesteld waarin gemeentebreed beleid tegen agressie en  geweld zijn vastgelegd. Ook is een Gemeentelijk Incidenten  Registratiesysteem (GIR) ingevoerd. Lees meer

Veilige Buurten Aanpak (Maastricht)

In de Veilige Buurten Aanpak werken professionals in een geografisch afgebakende buurt samen aan de veiligheid en leefbaarheid. De aanpak is beproefd in Maastricht. Lees meer

Kopstukkenaanpak (Utrecht)

De gemeente Utrecht pakt jeugdgroepen in de stad samen met zorg- en justitiepartners integraal aan. Deze veelbelovende aanpak maakt gebruik van de groepsdynamica en wordt uitgevoerd op domein, groep en individu. De individuele aanpak zet in op jongeren die een positieve rol kunnen vervullen in het verminderen van de overlast en op meelopers in de groep. Negatieve kopstukken worden aangepakt met de zogenaamde 'kopstukkenaanpak'. Lees meer

Treiteraanpak (Amsterdam)

De Treiteraanpak is een nieuwe werkwijze om gevallen van intimidatie in de woonomgeving tegen te gaan. Het gaat hierbij niet om gewone burenruzies, maar om structurele treiterijen, bedreigingen en overlast gericht tegen een specifiek persoon of huishouden. Lees meer

Straatcoaches

Straatcoaches bezoeken locaties waar veel overlast van jeugdgroepen is. Ze spreken jongeren aan en betrekken ook buurtbewoners actief bij het oplossen van problemen in de wijk. Lees meer

Rolmodellen Escamp (Den Haag)

In het stadsdeel Escamp in Den Haag heeft de politie uit een uitgebreid en informeel netwerk van jongeren en oudere vrijwilligers geworven (de 'Rolmodellen') die samen met politie toezicht houden op overlastlocaties tijdens evenementen. De rolmodellen spreken jongeren die problemen veroorzaken op een informele manier aan. Lees meer

Buurt Praktijk Team Columbusplein (Amsterdam)

Door aanhoudende problemen in de buurt waren er op en rondom het Amsterdamse Columbusplein vele hulpverleningsinstanties en buurtorganisaties actief. Ondanks alle inspanningen werkten zij langs elkaar heen, werden vaak standaardactiviteiten ingezet voor ingewikkelde problemen. Het Buurt Praktijk Team kreeg de opdracht om te experimenteren met een nieuwe aanpak. Lees meer

Aanpak Top600 (Amsterdam)

Op 1 mei 2011 startte Amsterdam met de aanpak van 600 meest criminele veelplegers. Bij de Aanpak Top600 is sprake van een integrale samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, politie, Openbaar Ministerie, reclasserings-, zorg- en jeugdorganisaties. In totaal werken meer dan dertig partners binnen deze sterke aanpak samen om deze doelgroep met voorrang aan te pakken, vast te zetten en uit de criminaliteit te halen. Lees meer

Skaeve huse

Skaeve Huse, vrij vertaald vanuit het Deens: 'rare huizen', zijn woningen bedoeld voor personen die voor zware overlast in de omgeving zorgen. Dit zijn veelal moeilijk te huisvesten drank- of drugsverslaafden. Door hen te huisvesten in Skaeve Huse wordt de overlast een halt toegeroepen. Het gaat bij Skaeve Huse om aparte huisvesting in simpele, vrijstaande containerwoningen. De gemeenten Amsterdam, Kampen, Maastricht, Tilburg en Utrecht maken reeds gebruik van Skaeve Huse.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid