Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Praktijkvoorbeelden kwaliteit van de aanpak

Buurtactieplan Passart (BAP)

De Heerlense buurt 'Passart' kampte met complexe problemen waar bestaande aanpakken geen grip meer op kregen. Om die reden werd in 2009 het Buurtactieplan Passart (BAP) vastgesteld. Deze aanpak is gericht op meerdere pijlers waarvan de pijler veiligheid de naam 'Hartslag in de buurt Passart' kreeg. De samenhangende aanpak focust op de zwaarste problematiek en doet dat door middel van buurtbemiddeling, een woonomgevingsploeg en casuïstiekoverleg. Lees meer

Buurtpreventie Breda

Tal van gemeenten passen buurtpreventie toe. Buurtpreventie in Breda onderscheidt zich van andere buurtpreventieprojecten door de nadruk te leggen op het initiatief van de buurtbewoners zelf. Door dicht bij de bewoners te blijven en de opbrengst van het project zichtbaar te maken is het respons onder de buurtbewoners vrij hoog. Lees meer

Buurten in Balans / Buurtsignaleringsmodel

De analysefase of een duidelijke nulmeting krijgt in projecten niet altijd de verdiende aandacht. Toch is deze fase erg belangrijk, want alleen met een goede analyse wordt het probleem pas echt duidelijk zichtbaar. Buurten in Balans is geen concrete interventie maar de analyse die vooraf gaat. Rotterdam-Alexander maakte gebruik van het buurtsignaleringsmodel 'Buurten in Balans', waarbij op basis van kwantitatieve gegevens kwetsbare buurten in kaart worden gebracht. Lees meer

Buurt Informatie Netwerk (BIN)

Het Buurt Informatie Netwerk – kortweg BIN – is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten is het nodig dat de politie en gemeente haar werk optimaal doet. Wijkbewoners kunnen daarbij helpen door lid te worden van BIN. Lees meer

Openbare Orde Teams (OOT)

De Openbare Orde Teams (OOT’s) zijn politieteams die (dreigende) escalaties snel en met beproefde procedures in de kiem moeten smoren. De inzet is vooral gericht op handhaving van de openbare orde tijdens de horecanachten en andere grootschalige evenementen. De essentie van het OOT is om op een (pro)actieve en zichtbare wijze ordeproblemen te voorkomen en snel in te grijpen door eenduidig, professioneel en in teamverband optreden. Lees meer

Veiligheidshuizen

Veiligheidshuizen zijn netwerksamenwerkingsverbanden, die partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van complexe problematiek. Nederland heeft op dit moment 38 veiligheidshuizen. Lees meer

Veilige Buurten Aanpak (Maastricht)

In de Veilige Buurten Aanpak werken professionals in een geografisch afgebakende buurt samen aan de veiligheid en leefbaarheid. De aanpak is beproefd in Maastricht. Lees meer

Kopstukkenaanpak (Utrecht)

De gemeente Utrecht pakt jeugdgroepen in de stad samen met zorg- en justitiepartners integraal aan. Deze veelbelovende aanpak maakt gebruik van de groepsdynamica en wordt uitgevoerd op domein, groep en individu. De individuele aanpak zet in op jongeren die een positieve rol kunnen vervullen in het verminderen van de overlast en op meelopers in de groep. Negatieve kopstukken worden aangepakt met de zogenaamde 'kopstukkenaanpak'. Lees meer

Treiteraanpak (Amsterdam)

De Treiteraanpak is een nieuwe werkwijze om gevallen van intimidatie in de woonomgeving tegen te gaan. Het gaat hierbij niet om gewone burenruzies, maar om structurele treiterijen, bedreigingen en overlast gericht tegen een specifiek persoon of huishouden. Lees meer

Stadsmarinier (Rotterdam)

Een van de meest in het oog springende methoden waarmee Rotterdam onveiligheid bestrijdt, is de inzet van stadsmariniers. Het zijn een soort ‘superambtenaren’, speciaal door het college van burgemeester en wethouders aangesteld om de hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden op te lossen. Lees meer

Aanpak Top600 (Amsterdam)

Op 1 mei 2011 startte Amsterdam met de aanpak van 600 meest criminele veelplegers. Bij de Aanpak Top600 is sprake van een integrale samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, politie, Openbaar Ministerie, reclasserings-, zorg- en jeugdorganisaties. In totaal werken meer dan dertig partners binnen deze sterke aanpak samen om deze doelgroep met voorrang aan te pakken, vast te zetten en uit de criminaliteit te halen. Lees meer

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid