Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Stappenplan regierol nazorg na een overval

Bij het ondersteunen van slachtoffers van een overval zijn veel partijen betrokken. Het kan voorkomen dat ze langs elkaar heen werken. Slachtoffers van een overval kunnen hierdoor onvoldoende of juist teveel worden bijgestaan en geïnformeerd. Het is raadzaam dat gemeenten de regie nemen bij de nazorg na een overval.

Doel

Een overval op een woning of een bedrijf kan in iedere gemeente voorkomen en heeft een grote impact op slachtoffers, de directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de buurt. Naast financiële gevolgen heeft een overval vaak grote emotionele gevolgen. Een goede opvang van en bijstand aan het slachtoffer is daarom belangrijk.

Doelgroep

Nazorg is gericht op iedereen die slachtoffer is van een bedrijfs- of woningoverval en op personen die in de nabije omgeving waren toen de overval plaatsvond.

Aanpak

Het is raadzaam dat gemeenten de regie nemen bij de nazorg na een overval. Het CCV biedt met het stappenplan Nazorg slachtoffers overvallen handvatten om de regierol rondom de nazorg van slachtoffers van overvalcriminaliteit op te pakken.

Het stappenplan omvat de volgende stappen:

  • Voorbereiden
  • Screenen
  • Verlenen nazorg
  • Evalueren

Het is geen blauwdruk, dus niet alle stappen hoeven exact zo te worden gevolgd. Essentieel is wel om, voordat er een overval plaatsvindt, aan de slag te gaan met de voorbereidende fase. In deze fase vindt vormgeving van de nazorg plaats: wie is contactpersoon en hoe is samenwerking en informatie-uitwisseling geregeld. Kortom: het opzetten van een plan van aanpak voor de nazorg.

Er zijn diverse landelijke, regionale en lokale initiatieven die slachtoffers ondersteuning bieden na een overval. Denk hierbij aan: een bezoek door een speciaal team na een overval voor ondersteuning, advies over preventie en omgaan met een overval, subsidieregelingen en hulp bij praktische zaken (zoals verzekeringen). Ook de omgeving van de overvallocatie wordt bij de advisering betrokken. Deze voorbeelden zijn te vinden in de database overvalpreventie

Uitvoerende organisatie(s)

Gemeente, Openbaar Ministerie, politie, ondernemersverenigingen, woningcorporaties en Slachtofferhulp Nederland.

Werkzame elementen

De aanpak benadrukt dat een goede voorbereiding essentieel is. In een plan aanpak staat hoe nazorg bij een overval geregeld is. Als er daadwerkelijk een overval plaatsvindt, is het duidelijk wat iedereen moet doen waarbij wel ruimte is voor eigen invulling afhankelijk van de situatie. De stappen bieden daarbij houvast.

Evaluatie

Er is geen evaluatie bekend.

Beschikbaar materiaal / links