Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Gedragscodes

Een gedragscode is een praktisch hulpmiddel om het leefklimaat in een wijk of buurt te bevorderen. Buurtgenoten gaan met elkaar in gesprek en maken op vrijwillige basis afspraken over gewenst en ongewenst gedrag. Buurtbewoners zijn vanaf de start intensief betrokken bij een gedragscodeproject. Zo ontstaan afspraken met een duurzaam effect.

Doel

Doelstelling van de methode Gedragscodes is het leefklimaat in een wijk of buurt te verbeteren, vandalisme en overlast te verminderen en de sociale samenhang te verbeteren.

Doelgroep

De doelgroep van de methode bestaat uit buurtbewoners.

Aanpak

Met behulp van een stappenplan stellen buurtbewoners en betrokken professionals leefregels voor een wijk of buurt op en presenteren deze aan medebewoners. Het stappenplan voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van een gedragscodeproject in de buurt bevat vijf stappen die gezamenlijk voor een gedegen uitvoering zorgen.

Wie neemt het initiatief en wat zijn de rollen van de verschillende actoren wordt uitgewerkt in de eerste stap. In de tweede stap wordt bekeken wat bewoners zien als de grootste problemen. Op een interactieve manier wordt in stap 3 een selectie gemaakt en prioriteiten bepaald.

Samen met de bewoners worden deze in stap 4 vastgesteld en vertaald in een Gedragscode. Ook de invoering van leefregels, bijvoorbeeld door middel van de onthulling van een bord, vindt plaats in de vierde stap. Tenslotte is er in stap 5 aandacht voor evaluatie en borging van het project.

Uitvoerende organisatie(s)

Gemeente, politie, woningcorporatie en welzijnsorganisatie.

Werkzame elementen

  • Het samen met bewoners leefregels formuleren bevordert sociale cohesie en verbetering van het leefklimaat in de wijk.
  • De leefregels gaan over concrete gedragingen en worden duidelijk vastgelegd. Hierdoor zijn resultaten meetbaar.
  • Zowel bewoners, gemeente, welzijnsorganisatie, politie als de woningcorporatie zijn bij de totstandkoming en handhaving van de leefregels betrokken.

Evaluatie

Een evaluatie van het CCV in 2011 laat zien dat buurtbewoners redelijk positief waren over het project gedragscodes. Zij beoordeelden het initiatief als geheel met een rapportcijfer 7. De sfeer in de wijk voor en na het opstellen van gedragscodes liet een significante stijging zien.

De bewoners waren minder te spreken over de resultaten van het project op overlast, fysieke verloedering, vernielingen en vandalisme in hun buurt. Een duidelijk aandachtspunt is de communicatie van de projectgroep met de bewoners. Liep de communicatie minder goed, dan vergrootten misverstanden zich uit en voedde dit de weerstand onder bewoners.

Volgens de professionals heeft een gedragscode vooral een goede invloed op de sociale cohesie in een wijk. Over de invloed op vandalisme en overlast zijn ook hier de meningen verdeeld. Er is geen effectonderzoek naar de methode bekend. Of Gedragscodes positief bijdragen aan de veiligheidsbeleving is dan ook niet bekend.

Beschikbaar materiaal / links