Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Buurtveiligheidsteams (Amsterdam)

In Amsterdam is in verschillende wijken een buurtveiligheidsteam (bvt) actief. De toezichthouders/handhavers die binnen het team actief zijn hebben speciale bevoegdheden om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

Doel

Een bvt streeft naar het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in een buurt. Dit gebeurt door een zichtbare, gezamenlijke aanpak van overlast.

Doelgroep

Bewoners en ondernemers in Amsterdams wijken die kampen met een forse overlastproblematiek.

Aanpak

De toezichthouders/handhavers die binnen het team actief zijn, zijn zichtbaar in de wijken aanwezig, ook ’s avonds en in het weekend. Ze verzamelen informatie over de meest overlastgevende personen en groepen, en gaan waar nodig over tot bekeuren en aanhouding.

In feite beoogt een bvt de ‘herovering’ van de publieke ruimte, en geeft daarbij het signaal aan bewoners en winkeliers af dat rust en orde worden hersteld. Er wordt demonstratief werk gemaakt van het tegengaan van overlast, asociaal gedrag en verloedering.

De focus ligt op overlastthema’s die bewoners zelf belangrijk vinden. Politiemensen, andere professionals en bewoners werken op voet van gelijkheid met elkaar samen (‘actieve wederkerigheid’). Buurtbewoners mogen (mee)beslissen met welke problemen het bvt aan de slag gaat. Er wordt op veel verschillende manieren met bewoners gecommuniceerd. Niet alleen een standaard buurtbijeenkomst, maar ook via het internet, moskeeën, scholen, persoonlijk contact en via de mail.

Uitvoerende organisatie(s)

Een bvt wordt geformeerd rondom de buurtregisseur van politie, een politie-agent en twee stadsdeeltoezichthouders. Ook het Openbaar Ministerie levert een bijdrage. Wanneer de problematiek in de wijk daarom vraagt, wordt het bvt aangevuld met straatcoaches, leerplichtambtenaren, milieupolitie, jongerenwerk, buurtvereniging, winkeliersvereniging, schooldirecties en anderen.

Werkzame elementen

  • Actieve hulp van de buurtbewoners. Naast de buurtbewoners die in het bvt zitten, worden ook de andere buurtbewoners betrokken bij het organiseren van inspraakbijeenkomsten en het terugkoppelen van informatie en resultaten.
  • Door duidelijke afspraken met alle partijen te maken (en deze vast te leggen) over de aanpak van een probleem, kunnen zichtbare resultaten worden geboekt.

Evaluatie

In 2009 heeft de DSP-groep zowel het proces als de behaalde resultaten van de bvt's geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de werkwijze positief wordt ervaren en de eerste resultaten geboekt zijn. De effecten op leefbaarheid en veiligheid zijn wisselend. Conclusie is dat verder gegaan kan worden met de inzet van bvt's, mits aandacht wordt besteed aan een aantal kritische factoren.

In ‘Frontlijnwerk met potentie’ meldt onderzoeker Van Stokkom (2013): “Draagvlak voor bvt’s is zeer zeker aanwezig. Alle partijen, ook bewoners, zien nut en noodzaak van een bvt-aanpak. De bvt-formule lijkt een adequate strategie om het veiligheidsgevoel van bewoners te vergroten.

Er komt een ‘stukje assertiviteit’ terug bij de bewoners. Ze durven te verwoorden wat er mis is en zaken te melden. Dat alles kan een boost, een energiestoot aan de wijk geven.”

Beschikbaar materiaal / links

Film Buurtveiligheidsteam