Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Buurten in Balans / Buurtsignaleringsmodel

De analysefase of een duidelijke nulmeting krijgt in projecten niet altijd de verdiende aandacht. Toch is deze fase erg belangrijk, want alleen met een goede analyse wordt het probleem pas echt duidelijk zichtbaar. Buurten in Balans is geen concrete interventie maar de analyse die vooraf gaat. Rotterdam-Alexander maakte gebruik van het buurtsignaleringsmodel 'Buurten in Balans', waarbij op basis van kwantitatieve gegevens kwetsbare buurten in kaart worden gebracht.

Doel

Door het in kaart brengen van overlast, vervuilde panden, geweld en overbewoning werken aan een stijgend vertrouwen in de overheid. Vervolgens inzetten op het verbeteren van de gesignaleerde knelpunten.

Doelgroep

De concrete doelgroep wordt relevant op het moment dat er informatie uit de analyse voorhanden is. Rotterdam-Alexander koos voor het laagste schaalniveau: (deel van) de straat, portiek, galerij en 'achter de voordeur'. Uit de analyse bleek dat de problemen zich ook op dat niveau voordeden.

Aanpak

Het Buurtsignaleringsmodel geeft elke buurt een potentiële 'probleemcumulatiescore'. Daarnaast worden ook criminaliteitscijfers en kwalitatieve gegevens uit de buurt zelf meegenomen. De totaalscore wijst uit of er vervolgens actie nodig is voor de specifieke buurt of straat. Zie voor een voorbeeld 'Analyse Buurten in Balans'.

Uitvoerende organisatie(s)

  • Gemeente

Werkzame elementen

Buurten in Balans zorgt voor een analyse die vervolgens kan leiden tot een aanpak op maat. Uitgangspunt is dat burgers vooral op zeer lokaal niveau (portiek, pleintje, straat) onveiligheid beleven. De ene straat kan als veilig worden gezien terwijl de volgende straat bekend staat als 'die hangplek' of 'daar word je lastiggevallen'. Met Buurten in Balans kan gerichte inzet plaatsvinden op basis van zowel kwantitatieve- als kwalitatieve gegevens.

Evaluatie

Buurten in Balans is als instrument nog niet geëvalueerd. Door de brede opbouw en veelheid aan indicatoren, geeft het een goed cijfermatig inzicht in de staat van een buurt. Hoewel de meeste indicatoren van dit instrument toegankelijk en gemakkelijk opvraagbaar zijn, is (nog) niet inzichtelijk gemaakt hoe deze vervolgens leiden tot de enkelvoudige probleemcumulatiescore. Dit beperkt vooralsnog de overdraagbaarheid. Inzicht in die bewerking en voorzien van een handleiding, maakt dit instrument vollediger.

Het model vormt een goede analyse op een laag schaalniveau, mits gebruikt in samenhang met kwalitatieve gegevens. Juist uit die kwalitatieve gegevens kunnen belevingen en bepaalde gedragingen van burgers mee worden genomen. Een burger kan bijvoorbeeld een plaats vermijden als gevolg van gevoelde onveiligheid. Daarnaast is het aan te bevelen om ook meningen van professionals toe te voegen om een zo compleet mogelijk beeld te maken.

Beschikbaar materiaal / links