Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Buurtactieplan Passart (BAP)

De Heerlense buurt 'Passart' kampte met complexe problemen waar bestaande aanpakken geen grip meer op kregen. Om die reden werd in 2009 het Buurtactieplan Passart (BAP) vastgesteld. Deze aanpak is gericht op meerdere pijlers waarvan de pijler veiligheid de naam 'Hartslag in de buurt Passart' kreeg. De samenhangende aanpak focust op de zwaarste problematiek en doet dat door middel van buurtbemiddeling, een woonomgevingsploeg en casuïstiekoverleg.

Doel

Versterking van de eigen kracht van de buurt en bewoners staan centraal binnen het BAP. Er is daarbij uitdrukkelijk gekozen voor een fasering in de aanpak. Doel van de eerste fase was om de inwoners het vertrouwen in hun buurt terug te geven. Dat wil zeggen: eerst werken aan verbetering van de zwaarste problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.

Doelgroep

Inwoners van de wijk.

Aanpak

Het BAP bevat zeven actielijnen en 28 met elkaar samenhangende verbeterprojecten. Deze zijn gericht op wonen, veiligheid, zorg, welzijn, opvoeding, zelfredzaamheid en participatie van bewoners. Het veiligheidsonderdeel 'Hartslag in de buurt Passart' kenmerkt zich door een outreachende aanpak op maat, met betrokkenheid van een groot aantal organisaties. De zeven actielijnen:

  1. Kwaliteit van wonen: verbeteren openbare ruimte.
  2. Veilig en schoon: veiligheid rondom scholen en schone openbare ruimten.
  3. Jong geleerd: activiteiten en leervoorzieningen voor jongeren.
  4. Iedereen doet mee: wijkschouw, kunst door inwoners, facilitering eigen buurtinitiatieven.
  5. Sociale stijging: ondernemerschap, inburgering en (re)integratie. 
  6. Oog voor kwetsbaarheid: aanpak eenzaamheid, netwerkavonden etc. 
  7. Nieuwe professionaliteit: competentieontwikkeling, methodische vernieuwing en leren samenwerken.

Uitvoerende organisatie(s)

  • Gemeente
  • Politie
  • Welzijnsorganisaties

Werkzame elementen

'Hartslag in de buurt Passart' zorgt dat de verschillende organisaties die actief zijn in de buurt, elkaar vertrouwen en informatie delen. De gedachte is dat men het vertrouwen in de overheid terugkrijgt door primair in te zetten op repressie. Voorwaarde is wel dat er een balans blijft tussen preventie en repressie.

Bij de aanpak is voortgeborduurd op een al bestaande methodiek om drugs- en prostitutieoverlast terug te dringen. Een belangrijk aspect uit deze methodiek is de keuze voor een centrale gemeentelijke regierol en een balans tussen preventie en repressie in samenwerking met ketenpartners. Wat de precieze effecten zijn op de veiligheidsgevoelens van bewoners is niet bekend.

Evaluatie

Er is geen evaluatie bekend.

Beschikbaar materiaal / links