Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Buurt Praktijk Team Columbusplein (Amsterdam)

Door aanhoudende problemen in de buurt waren er op en rondom het Amsterdamse Columbusplein vele hulpverleningsinstanties en buurtorganisaties actief. Ondanks alle inspanningen werkten zij langs elkaar heen, werden vaak standaardactiviteiten ingezet voor ingewikkelde problemen. Het Buurt Praktijk Team kreeg de opdracht om te experimenteren met een nieuwe aanpak.

Doel

Rondom overlast kleine teams organiseren van professionals en bewoners die samen snel en effectief aanhoudende problemen in de buurt aanpakken.

Doelgroep

Gezinnen met overlastgevende jongeren.

Aanpak

In maart 2011 besluiten de directeuren van Spirit Jeugd & Opvoeding, Bureau Jeugdzorg, Reclassering Nederland, streetcornerwork, districtschef van politie, hoofdofficier van justitie en Stadsdeel West tot de oprichting van een Buurt Praktijk Team (bpt). Dit team moet flexibel en wendbaar zijn net als de groep.

Elke organisatie levert zijn beste medewerker. Het team krijgt de opdracht om in vijf gezinnen en op het gebied van overlastpreventie te experimenteren met een nieuwe werkwijze.

Het bpt constateert grensoverschrijdend gedrag van jongeren in de buurt. Als jongere kinderen ‘s avonds laat nog op straat zijn brengt het bpt de kinderen naar huis en belt aan bij de gezinnen.

In samenwerking met Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) organiseert het bpt huisbezoeken bij gezinnen. Ook inventariseert team welke gezinnen bekend zijn bij netwerkpartners en eigen organisaties.

Het bpt kijkt samen met de gezinnen en betrokken professionals (school, Ouder Kind Centrum, hulpverleners) wat er in de gezinnen speelt. Het bpt let scherp op wat nodig is in een gezin, of de ingezette acties daaraan bijdragen en wie het beste in staat is om dit te doen

Uitvoerende organisatie(s)

Het Buurt Praktijk Team is een samenwerkingsverband van het Veiligheidshuis, politie, Bureau Jeugdzorg, Spirit Jeugd & Opvoeding, Streetcornerwork, Bureau Leerplicht, ABC/Centram, het Stadsdeel West en andere partners.

Werkzame elementen

  • Snel schakelen
  • Korte lijnen
  • Gezamenlijk doel
  • Buurtbewoners betrekken bij problemen

Evaluatie

Uit de maatschappelijke kosten baten analyse van onderzoeksbureau Ecorys (in opdracht van Stadsdeel West) blijkt dat er door de inzet van het team een flink rendement wordt behaald. Een afname van inbraken, vandalisme, geweld, overlast en zittenblijvers voorkomt veel leed en overlast bij bewoners en bespaart politie, jeugdzorg, justitie en stadsdeel een hoop geld. De verwachting is dat deze trend de komende jaren doorzet. 

De maatschappelijke kosten baten analyse laat ook zien dat de subjectieve veiligheid achter blijft op de objectieve veiligheid (de zgn. perception gap). De subjectieve veiligheid heeft wel een verbeterslag gemaakt. In 2011 was de subjectieve veiligheid op 91 geïndexeerd en in 2013 daalde deze naar 85.

Volgens stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer is er in anderhalf jaar tijd ontzettend veel veranderd op het plein. De sfeer van cynisme, onmacht en anonimiteit die er in de buurt heerste, is veranderd. Het vertrouwen komt steeds meer terug. Er zijn veel minder incidenten op het plein en bewoners voelen zich gehoord. 

Ondanks de positieve resultaten is het werk op het Columbusplein nog niet klaar. Instanties moeten nog elke dag hard werken om het vertrouwen van bewoners terug te winnen.

Beschikbaar materiaal / links

Film Buurtpraktijkteam Columbusplein