Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Kwaliteit van de aanpak

Informatie & Analyse

Hoe ervaren mensen het optreden van de verschillende instituties of autoriteiten in de situatie waar het om gaat? Is er sprake van een vertrouwenwekkende werkwijze, een constructieve samenwerking? Of hebben mensen het gevoel in de kou te staan door een – in ieder geval in hun ogen - tekortschietende aanpak?

Actie

De acties hangen sterk af van de uitkomsten uit de analyse. Soms is het aanscherpen van afspraken of een convenant tussen de verschillende partijen voldoende. Soms is een andere samenwerkingsvorm, een gezamenlijk programma en/of het aanstellen van een bestuurlijke en/of ambtelijke ‘bulldozer’ regisseur nodig. Zie ook de voorbeelden.

Voorbeelden

Toelichting

In Nederland staan wij een ‘integrale aanpak’ van onveiligheid voor. Daarin werken idealiter allerlei verschillende organisaties constructief samen aan veiligheid. Burgers zouden dan ook moeten zien dat deze organisaties effectief werken. En dat er bovendien min of meer sprake zou moeten zijn van een naadloze samenwerking, waartussen zaken of burgers niet kunnen verdwijnen. Dat is de theorie. De praktijk blijkt weerbarstiger.

Veel van de organisaties in de veiligheidszorg kunnen worden aangemerkt als high impactorganisatie. Dit is een organisatie waarvan de taakuitoefening een grote impact heeft op de samenleving. Door dit high impact karakter heeft óók het niet goed functioneren van deze organisaties grote doorwerking. Bij bijvoorbeeld het niet nakomen van toezeggingen, matig presteren, gebrekkige samenwerking of andere ogenschijnlijk vermijdbare fouten, neemt het vertrouwen van burgers af, wat ook weer een doorwerking kan hebben op de veiligheidsbeleving. Een recente studie liet zien dat bewoners van achterstandswijken vaak een cynisch wantrouwen in professionals hebben opgebouwd; een wantrouwen dat zich door hun ervaringen ook liet verklaren.

Voor de veiligheidsbeleving is het belangrijk dat burgers vertrouwen hebben in de betrokken organisaties én de aanpak. Daarom zijn soms extra inspanningen nodig om de kwaliteit en integraliteit van de aanpak te versterken.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid