Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsanalyse


stappenplan
 

7c. Evaluatie

Een evaluatie bestaat uit twee delen: effectevaluatie en een procesevaluatie. Met een effectevaluatie is vast te stellen of de maatregelen geslaagd zijn en met een procesevaluatie of een aanpak succesvol is verlopen.

Effectevaluatie

Een effectevaluatie stelt vast wat de maatregelen hebben opgeleverd en of de maatregelen als geslaagd kunnen worden beschouwd. Als men achteraf wil weten wat het effect is geweest van de maatregelen, moet de situatie vooraf goed in kaart zijn gebracht. Dit is gedaan tijdens de veiligheidsanalyse, die als nulmeting te zien is.

Is de aanpak beëindigd dan kan deze veiligheidsanalyse opnieuw worden herhaald; dit wordt de 1-meting of nameting genoemd. De veranderingen tussen 0- en 1-meting zijn te beschouwen als effecten van de maatregelen die tijdens de aanpak zijn genomen. Uit deze 1-meting blijkt of de vooraf gestelde doelen gerealiseerd zijn.

Procesevaluatie

Met een procesevaluatie wordt het verloop van het project aan een kritische beschouwing onderworpen. Daarbij kunnen onder meer de volgende onderzoeksvragen worden gehanteerd:

  • Hoe wordt samengewerkt?
  • Is de afstemming tussen de partners goed?
  • Voldoet de communicatie tussen de projectleider en de leden van de projectgroep?
  • Komt iedereen zijn verantwoordelijkheden en taakuitvoering na?

De informatie uit de procesevaluatie kan helpen de resultaten van de effectevaluatie te verklaren. Daarnaast kan de procesevaluatie leiden tot aanbevelingen ten aanzien van (tussentijdse) bijstellingen in de organisatie van de aanpak.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid