Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsanalyse


stappenplan
 

5b. Verspreiding

Na de goedkeuring van de rapportage is deze klaar voor interne en daarna ook externe verspreiding.

Interne verspreiding

Organisaties die direct betrokken zijn en organisaties die input leverden voor de rapportage, ontvangen deze het eerst. Dit kunnen trouwens ook burgers zijn, al dan niet georganiseerd in wijkraden of buurtpanels. Zij kunnen bijvoorbeeld via interviews of enquêtes input voor de rapportage hebben gegeven. Na de oplevering van de analyse kunnen zij ook heel goed meedenken bij het bepalen van maatregelen en activiteiten.

Deze organisaties en/of burgers mogen de rapportage het eerst becommentariëren, zowel de afzonderlijke resultaten als de daaruit gemaakte conclusies. Na het verwerken van de reacties wordt de rapportage klaargemaakt voor externe verspreiding.

Externe verspreiding

Na het akkoord van de direct betrokkenen mag de rapportage bekend worden gemaakt aan het grote publiek. Denk aan: bewoners, ondernemers, lokale organisaties (dit kunnen ook private partijen zijn), politici en belangengroepen.

Zorgvuldige communicatie

Zorgvuldige communicatie is van belang bij het verspreiden van de rapportage. Deze kan gevoelige informatie bevatten, bijvoorbeeld als de problemen groter zijn dan vooraf verwacht. Het is dan de kunst om de focus niet alleen te richten op de geconstateerde problematiek. Dit kan schadelijk zijn voor het vervolgtraject. Probeer juist ook de positieve punten te belichten, bijvoorbeeld de kracht van de wijk, reeds geboekte successen en/of de kansen voor de toekomst. Benadruk dat de rapportage het startpunt is om de wijk of stad een veiligere plaats te maken om in te leven, te werken en om te bezoeken.

Naast de toonzetting is het belangrijk om het taalgebruik aan te passen aan de verschillende doelgroepen. Er zijn vaak verschillende doelgroepen die de resultaten onder ogen krijgen. Denk aan jongeren, laaggeschoolde burgers, hooggeschoolde burgers, ambtenaren, bestuurders, politici etc. In dit kader verdienen juist de moeilijk bereikbare groepen (zoals jongeren) daarbij bijzondere aandacht. Pas het taalgebruik daarop aan. Zorg bijvoorbeeld voor een bij de doelgroep passende vormgeving, wees meer samenvattend, maak eventueel ook gebruik van andere talen en bepaal de juiste verspreidingskanalen (via wijkraden, het burgerjaarverslag, social media).

Het is verstandig om de juiste communicatiestrategie al te bepalen voordat de resultaten bekend zijn. 

Moment van verspreiden

Onderdeel van het bepalen van de juiste communicatiestrategie, is de keuze voor het moment van verspreiden. Deze keuze kan zijn om de rapportage van de veiligheidsanalyse openbaar te maken, zodra deze geschikt is voor externe verspreiding.

Het kan ook een keuze zijn om de rapportage van de veiligheidsanalyse gelijktijdig met het plan van aanpak te communiceren. Het voordeel hiervan is dat het plan van aanpak voortvloeit uit de gedane analyse. Hiermee kan de keuze voor een bepaalde aanpak worden beargumenteerd.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid