Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsanalyse


stappenplan
 

5a. Verslaglegging

Om structuur aan te brengen in de rapportage, is het aan te raden om vooraf een inhoudsopgave vast te stellen. De rapportage moet in ieder geval een inleiding, samenvatting, gebiedsbeschrijving, methodologie, resultaten van de analyse, conclusies en aanbevelingen bevatten.

Voorbeeld inhoudsopgave

Inleiding

 • Waarom is de veiligheidsanalyse uitgevoerd? (doel, context)
 • Waar is de veiligheidsanalyse uitgevoerd? (gebied)
 • Wie zijn daarbij betrokken geweest? (benoem leden werkgroep)
 • Op welke manier is de veiligheidsanalyse uitgevoerd? (methodologie, kort benoemen)
 • Wat is de opbouw van deze rapportage? (leeswijzer)

Samenvatting

Wat zijn samengevat de resultaten van de veiligheidsanalyse?

Gebiedsbeschrijving

 • Wat is de geografische omvang van het gebied waarop de analyse betrekking heeft?
 • Voor welke doeleinden wordt dit gebied gebruikt? (wonen, werken, uitgaan, winkelen, etc.)
 • Welke demografische gegevens zijn van dit gebied bekend?
 • Welke sociaal-economische gegevens zijn van dit gebied bekend?

Methodologie

 • Welke methoden en technieken zijn toegepast om de verschillende gegevens te verzamelen en te analyseren? (korte toelichting op de methodologie)
 • Welke bronnen zijn gebruikt om de gegevens te verzamelen? (korte opsomming van de bronnen, zoals politiecijfers, bewonersenquête, veiligheidsmonitor gemeente, interviews met sleutelfiguren, etc.)

Resultaten van de analyse

Bij het beschrijven van de resultaten van de analyse zijn er meerdere mogelijkheden. De resultaten kunnen per thema, per doelgroep of per bron worden benoemd. Een combinatie is ook mogelijk. Een andere manier is om een onderverdeling te maken naar bijvoorbeeld objectieve en subjectieve veiligheid of kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Een mix daartussen is ook mogelijk.

Een feitelijke weergave van de resultaten van de analyse is in dit gedeelte niet voldoende. Het gaat juist om het interpreteren van die resultaten: Wat valt op? Zijn er trends waar te nemen? Hoe verhouden deze zich tot andere analyses van andere gebieden? Welke kansen en bedreigingen nemen we waar? Wat zijn de potentiële prioriteiten? Op die manier kijkt u alvast vooruit naar het vervolg van het traject. Het zijn de bouwstenen voor het onderdeel 'verantwoording'.

Door de resultaten van een interpretatie te voorzien, gaat daar tevens een bepaalde actiegerichtheid vanuit die nodig is om tot concrete maatregelen en activiteiten te komen.

Conclusies en aanbevelingen

 • Welke conclusies zijn te trekken uit de resultaten van de analyse?
 • Welke aanbevelingen vloeien daaruit voort? Wat zijn de aandachtspunten?
 • Wat heeft een hoge prioriteit?

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid