Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veilige Vakantieparken


Toezicht en handhaving

Op vakantieparken met veiligheids- en leefbaarheidsproblemen worden wet- en regelgeving vaak overtreden. Het college van burgemeester en wethouders handhaaft deze wet- en regelgeving. Het college wijst toezichthouders aan die controleren of de wet- en regelgeving nageleefd wordt. Toezichthouders kunnen daarom een belangrijke rol spelen bij de aanpak van vakantieparken. Op en rondom vakantieparken gaat het voornamelijk om de naleving van:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet basisregistratie personen

 

Taken toezichthouder

Om toezicht te kunnen houden op de naleving van wet- en regelgeving kunnen toezichthouders vakantieparken betreden en er met de personen die ze er aantreffen in gesprek gaan. Daarnaast kunnen ze de Basisregistratie Personen (BRP) raadplegen en in openbare bronnen naar relevante informatie zoeken. Als toezichthouders constateren dat de wet- en regelgeving niet nageleefd wordt, maken ze een proces-verbaal op. De toezichthouders dragen het proces-verbaal over aan de handhavingsjurist om het handhavingsproces op te starten.

Bevoegdheden toezichthouder

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben toezichthouders de volgende bevoegdheden:

Plaatsen betreden

Inlichtingen vorderen

Identiteitsbewijs vorderen

Inzage van zakelijke gegevens en bescheiden vorderen

 

Bevoegdheden toepassen

Toezichthouders mogen alleen van hun bevoegdheden gebruik maken als dit redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. Toezichthouders moeten zich dus telkens afvragen of het wel noodzakelijk is. Dit dwingt toezichthouders om steeds die keuze te maken die de burger zo min mogelijk belast en alleen die personen en objecten te betrekken die bij de activiteit waarop toezicht wordt gehouden betrokken zijn.

Medewerking afdwingen

Als personen niet meewerken, kunnen zij hiertoe worden gedwongen via artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht:

Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Deze bevoegdheid ligt bij het college van burgemeester en wethouders. Het college kan bestuursrechtelijke sancties opleggen, zoals een last onder dwangsom. Het college kan deze bevoegdheid echter ook mandateren aan toezichthouders. Op deze manier kunnen toezichthouders tijdens het uitoefenen van hun bevoegdheden namens het college medewerking afdwingen.

Volgens artikel 184 Wetboek van Strafrecht zijn personen die niet meewerken bij een bevel of vordering daarnaast ook strafbaar. De politie kan deze personen aanhouden. Hoewel strafbaar stellen geen medewerking garandeert, kan het wel een motivatie zijn om alsnog mee te werken met de toezichthouder.

Bevoegdheden boa

Waar toezichthouders toezichtsbevoegdheden hebben, hebben buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) bevoegdheden om op te sporen. Gemeenten hebben voornamelijk boa’s in domein I (Openbare Ruimte) in dienst. Deze boa’s kunnen echter niet op vakantieparken ingezet worden, omdat dit geen openbaar gebied is.

Gecombineerde rol

Boa’s kunnen echter óók aangewezen zijn als toezichthouder. Ze kunnen dan gebruikmaken van zowel toezichts- als opsporingsbevoegdheden. Om misbruik van bevoegdheden te voorkomen, is het belangrijk dat de bevoegdheden telkens voor het juiste doel aangewend worden: toezicht óf opsporing. Als personen met een gecombineerde rol bijvoorbeeld gebruikmaken van toezichtbevoegdheden, kunnen ze geen bekeuring meer uitschrijven voor een overtreding die zij alleen hadden kunnen constateren met opsporingsbevoegdheden.

 

Factsheet

Deze informatie delen? In de factsheet ‘Toezicht en handhaving op vakantieparken’ staan de taken en bevoegdheden van toezichthouders op vakantieparken overzichtelijk weergegeven.

Download de factsheet

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid