Product toegevoegd aan winkelmand
 

Vastgoedcriminaliteit


Checklist screening verhuur kantoorruimte/winkelruimte

Deze checklist is bedoeld voor kantoorruimten en winkelruimten. Het is dan ook specifiek gericht op de fase van het screenen van een nieuwe huurder, en niet op de fase waarin de huurder daadwerkelijk betrekking heeft genomen in het gehuurde pand.

Optimaal screenen nieuwe huurder

De checklist moet worden gezien als handreiking en niet als een verplichting. Voor het optimaal screenen van een nieuwe huurder worden alle genoemde stappen sterk aanbevolen. Er zijn omstandigheden of scenario’s die ertoe kunnen leiden dat bepaalde stappen niet uitgevoerd kunnen worden door de screenende partij. Dit is de keuze en verantwoordelijkheid van de verhuurder. Daarnaast wordt geadviseerd aan de verhuurder om zelf een integriteitsbeleid op te stellen, waarin staat wat wordt verstaan onder integer handelen.

Deze lijst is niet uitputtend en moet daarom worden beschouwd als een groeidocument. De maatregelen die zijn opgenomen in deze lijst voldoen aan de AVG-richtlijnen.

Ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat aanpassingen of aanvullingen van de lijst noodzakelijk zijn. Suggesties daarvoor kunnen worden gemaild naar: maatschappelijkeweerbaarheid@taskforce-riec.nl 

Communicatie en onderzoek vooraf

Identiteitscontrole (Customer Due Diligence)

Datakluis voor gegevensdeling

Verhuurdersverklaring

Bewijs van inkomen zzp’er/zelfstandig ondernemer

Kredietcheck

Overige betalingsverplichtingen

Tenaamstelling bankrekening

Transactiemonitoring

Pep- en sanctietoets

RisicoclassificatieDownload de checklist screening verhuur kantoorruimte

Download de checklist screening verhuur winkelruimte

Op te vragen informatie

Voordat er wordt gestart met de screening is het goed om als verhuurder te weten welke informatie er wel en niet gevraagd mag worden aan/van de potentiële huurder. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft hiervoor een antidiscriminatiebepaling opgesteld. Deze bepaling heeft als doel om mogelijke discriminatie bij de selectie van huurders tegen te gaan. Hieronder staat opgesomd welke informatie relevant kan zijn bij de selectie van een huurder (en zodoende opgevraagd mag worden) en welke informatie nooit relevant mag zijn en daarom kan duiden op/leiden tot discriminatie.

Dit mag een verhuurder wel vragen
 • Naam (voor- en achternaam)
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Hoogte van totaal maandelijks netto inkomen
 • Inkomensbewijzen
 • Bedrag van huidige huur en/of een verhuurdersverklaring (indien van toepassing)
Dit mag een verhuurder niet vragen
 • Etnische of culturele achtergrond
 • Religieuze identiteit 
 • Politieke gezindheid
 • Fysieke of mentale gezondheid
 • Seksuele gerichtheid

Achtergrond checklist

De checklist is samengesteld door de landelijke werkgroep screening. De werkgroep bestaat uit de volgende partijen:

 • Vereniging van Institutionele Beleggers in vastgoed, Nederland (IVBN)
 • Vastgoedmanagement Nederland (VGM-NL)
 • Vastgoedpro
 • Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM)
 • Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO)
 • Vastgoed Belang
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Vereniging van woningcorporaties Aedes
 • Politie
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Amsterdam
 • RIEC Limburg
 • Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

Screeningsmaatregelen voorafgaand aan verhuur  

De meeste gegevens kunnen pas worden opgevraagd als de persoon in kwestie een mogelijke kandidaat is voor de kantoorruimte in het kader van onderzoek naar de huurder.

Voorafgaand aan de screening is het goed als verhuurder te weten welke informatie er wel en niet gevraagd mag worden aan/van de huurder. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een antidiscriminatiebepaling opgesteld.

Deze heeft als doel mogelijke discriminatie bij de selectie van huurders tegen te gaan. In onderstaand schema staat niet limitatief opgesomd welke informatie relevant kan zijn bij de selectie van een huurder (en zodoende opgevraagd mag worden), alsmede welke informatie nimmer relevant mag zijn en daarom kan duiden op/leiden tot discriminatie.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid