Product toegevoegd aan winkelmand

Uitgaansgeweld en uitgaansoverlast


Collectieve horecaontzegging

Daders die zich schuldig maken aan criminaliteit en overlast in en om de horeca kunnen een ontzegging van de toegang krijgen tot de aangesloten horecagelegenheden.

Algemene beschrijving

Bezoekers die zich schuldig maken aan criminaliteit en overlast in en om de horeca kan de toegang tot de gelegenheid worden ontzegd. Voorop staat dat individuele horecaondernemers personen mogen weren uit hun zaak. Daarnaast kan de overlast gevende persoon een collectieve ontzegging (CHO) krijgen. Bij bijvoorbeeld geweld, diefstal, drugshandel of vernieling krijgt de dader voor bepaalde tijd een ontzegging van de toegang bij alle aangesloten horecagelegenheden. Hieraan zijn bepaalde voorwaarden verbonden, zoals het uitwisselen van persoonsgegevens tussen horeca en politie. Wanneer een persoon met ontzegging toch de horeca binnen gaat, is er sprake van lokaalvredebreuk.

Het beoogde effect van de CHO is dat notoire overlastgevers worden geweerd uit de aangesloten horecagelegenheden, dat de kennis over deze personen wordt vergroot en dat van de maatregel een afschrikwekkende werking uitgaat.

Er zijn diverse aanvullingen op de CHO:

  • In de Bollenstreek is een regionale CHO: een CHO, opgelegd voor de horeca in de ene gemeente, geldt ook voor de horeca in de andere gemeente.
  • In diverse gemeenten, zoals Utrecht, Apeldoorn en Enkhuizen, wordt een combinatie gemaakt tussen de CHO en een gebiedsverbod.

Doel, effecten en kosten

Doel

Minder criminaliteit en overlast in en om de horeca.

Doelgroep

(Potentiële) daders die zich één of meer keren schuldig maken aan criminaliteit en/of overlast.

Effectiviteit

Gemeenten als Apeldoorn, Amersfoort en Utrecht hebben de aanpak en het effect ervan geëvalueerd. In alledrie de gemeenten nam het aantal meldingen en aangiftes af.

Uit de veiligheidscijfers is dus een positief effect af te leiden. Dit is doorgaans niet toe te schrijven aan de CHO alleen, maar aan de aanpak van Veilig Uitgaan als geheel.

Kosten & capaciteit
  • De collectieve horecaontzegging brengt een investering in tijd met zich mee.
  • Een publiekscampagne, de aanschaf van en het beheer van een (afgesloten) website met een overzicht van de personen met een ontzegging brengen kosten met zich mee.

Stappenplan voor gemeenten

Het ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkelde een stappenplan CHO (2012) met tips en aandachtspunten voor de gemeenteambtenaar die een CHO tot een succes wil maken.

Uitwisselen gegevens: modelprotocol

Voor het succesvol toepassen van de collectieve horecaontzegging worden de gegevens van de personen-met-ontzegging uitgewisseld tussen de aangesloten horecaondernemers. Deze informatie-uitwisseling is aan privacywetgeving gebonden. Daarom hoort aan iedere toepassing van de collectieve horecaontzegging een protocol ten grondslag te liggen waarin de regels voor informatie-uitwisseling zijn vastgelegd. Dit protocol moet worden getoetst door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ontwikkelde een model protocol dat de AP positief beoordeelde. KHN stelt het model protocol als handleiding ter beschikking van haar 240 afdelingen. Als de afdelingen deze handleiding volgen, kunnen zij een aanzienlijk kortere procedure bij de AP doorlopen dan als zij een afwijkende regeling of protocol indienen.

KHN ontwikkelde ook een stappenplan over de voorwaarden waaraan horeca, politie en gemeente moeten voldoen om volgens het goedgekeurde modelprotocol te kunnen werken. Ook legt KHN uit hoe een (digitale) melding bij het de AP in zijn werk gaat.

Meer informatie over het model protocol en het gebruik ervan is op te vragen bij Koninklijke Horeca Nederland. De begeleidende brief bij het modelprotocol, van de  AP aan KHN, is daar ook te vinden.

Jurisprudentie

Rechtbank ’s-Hertogenbosch: OM ontvankelijk voor vervolging bij lokaalvredebreuk
De meervoudige kamer voor strafzaken concludeert op 17 februari 2017 dat het OM ontvankelijk is voor vervolging bij overtreding van de CHO in Sittard-Geleen. In een eerdere zitting werd het OM niet-ontvankelijk verklaard vanwege substantiële gebreken in de CHO in Sittard-Geleen. Het hof concludeert in dit hoger beroep dat de CHO een civiele maatregel is, omdat de horecaondernemer bepaalt aan wie een CHO wordt opgelegd. Eventuele gebreken in de CHO zijn verder niet aan het OM verwijtbaar en moeten in een klachtenprocedure, dan wel bij de civiele rechter aan de orde worden gesteld.

Rb Noord-Holland: OM niet-ontvankelijk bij overtreding CHO in Purmerend 
De verdachte zou drie keer lokaalvredebreuk hebben gepleegd: hij is binnengedrongen in een horecagelegenheid waarvoor hij een collectieve horecaontzegging heeft gekregen. De rechtbank verklaart het Openbaar Ministerie (OM) echter op 20 november 2014 niet-ontvankelijk, omdat de reikwijdte van de collectieve horecaontzegging niet vaststond en er voor de verdachte geen met voldoende waarborgen omklede rechtsgang openstond voor een onafhankelijke rechter.

Hoge Raad: geen cassatie bij overtreding CHO in Apeldoorn 
De Hoge Raad oordeelt op 22 februari 2011 dat er sprake is van wederrechtelijk binnendringen als de verdachte wordt toegelaten in de betreffende horecagelegenheden waarvoor hij een CHO heeft opgelegd gekregen.

Rechtbank Almelo: overtreding CHO in Hengelo 
De politierechter stelt op 8 januari 2010 een aantal fundamentele en praktische vragen over de toepassing van de CHO en het collectief winkelverbod, als middel om overlast in horeca (en winkels) te bestrijden. Hij heropent daarom het onderzoek en verwijst de zaak naar de meervoudige kamer, zodat die daarover kan oordelen. De meervoudige kamer verklaart op 16 juli 2010 het OM niet-ontvankelijk, vanwege de grote rol van politie en justitie in de CHO.

Rechtbank Middelburg: Collectieve Horecaontzegging in Hulst 
Deze zaak draait om het ongedaan maken van twee collectieve horecaontzeggingen op straffe van een dwangsom en het betalen van een schadevergoeding. De vorderingen hiertoe wijst de rechtbank op 29 maart 2009 af.