Product toegevoegd aan winkelmand
 

Seksuele uitbuiting


Interventies

Wanneer er signalen van loverboypraktijken zijn, wordt er een casusoverleg gestart. In dit overleg wordt een selectie van de signalen ingebracht. In dit overleg valt het besluit welke interventies in te zetten, door wie en in welke volgorde. Er zijn interventies mogelijk op de volgende terreinen: 

Interventies hulpverlening

Wanneer er voldoende hulp is voor minderjarige slachtoffers zonder tussenkomst van Jeugdzorg, dan is melding bij Jeugdzorg niet noodzakelijk. Als Jeugdzorg wordt ingeschakeld, bepalen zij of naar jeugdhulpverlening verwezen wordt. 

Traject meerderjarige slachtoffers

Meerderjarige slachtoffers kunnen zichzelf (en hun eventuele kinderen) melden bij opvanginstellingen voor vrouwen. Ook kunnen instanties zoals politie, advies- en meldpunten en CoMensha meerderjarige slachtoffers doorverwijzen naar deze instellingen.

Maatwerk

De hulpverlening is verdeeld in generieke, specifieke en specialistisch opvang. Maatwerk is echter essentieel. Als gekozen wordt voor een integraal behandelconcept, bestaat dit uit veiligheid en bescherming in een open setting, een goed pedagogisch basisklimaat, orthopedagogische hulpverlening en kinder- en jeugdpsychiatrie. De behandeling vergt een eenduidige werkhouding: één behandelplan waarin begeleiders en behandelaars nauw samenwerken in een setting waarin multidisciplinair wordt samengewerkt door hulpverlening, politie, justitie en onderwijs. Een voorbeeld van een integrale behandeling is het zorgprogramma Asja van Fier Fryslân.

Nazorg

Nazorg voorkomt dat een meisje opnieuw slachtoffer wordt van een loverboy. Naast contactmomenten, zijn er ook verschillende initiatieven om meisjes tijdens en na afloop van een behandeling te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan maatjesprojecten en lotgenotengroepen.

Interventies bestuur

Gemeenten hebben instrumenten tot hun beschikking voor de aanpak van loverboys. Op basis van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht strafbaar voor het delict mensenhandel. De bestuurlijke aanpak kan onder regie van de gemeente gecombineerd worden met een strafrechtelijke en fiscale aanpak. Gemeenten kunnen voor de bestuurlijke aanpak gebruik maken van de Algemene Wet bestuursrecht, De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en het handhavingsarrangement.

Fiscaal optreden

Bij de fiscale aanpak wordt crimineel vermogen afgepakt. Hierbij speelt de Belastingdienst een belangrijke rol. Als loverboys fiscaal worden aangepakt, raken ze hun vergaarde inkomsten kwijt. De Belastingdienst verricht ter plekke diverse controles, zowel bij exploitanten als prostituees. 

Opsporen en vervolgen

De politie is de aangewezen instantie om de daders op te sporen. Zijn er serieuze signalen van loverboyproblematiek, dan wordt door de politie en de officier van justitie overlegd om direct in te grijpen.

Het belang van aangifte

Het is belangrijk dat slachtoffers aangifte doen, omdat een verklaring of aangifte het 'sluitstuk' kan vormen van het bewijs. Onvrijwilligheid of uitbuiting van het slachtoffer is lastig te bewijzen. Naar aanleiding van een aangifte kan ondersteunend bewijs worden gevonden. Uit de praktijk blijkt echter dat weinig slachtoffers aangifte doen.

Interventies voor verdachten en veroordeelden

Bij een (deels) voorwaardelijke vrijheidsstraf of een voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen loverboys onder het toezicht van de (jeugd)reclassering worden geplaatst. Ook is het mogelijk om strikte bijzondere voorwaarden te stellen aan de terugkeer in de samenleving van veroordeelden wegens mensenhandel.

Deze voorwaarden kunnen bestaan uit:

  • verplichte behandeling
  • gedragsinterventies
  • locatie- en contactverboden
  • inzet van elektronische controlemiddelen

De reclassering houdt toezicht op de naleving van deze voorwaarden

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid