Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid


Samenwerken prostitutiebeleid

Het (uit)voeren van een effectief prostitutiebeleid staat of valt met goede samenwerking. Belangrijke redenen om samen te werken zijn: uitwisselen van informatie, het ontwikkelen van lokaal beleid met elkaar afstemmen en betrokkenheid creëren bij de uitvoering van het beleid.

Samenwerking met andere gemeenten biedt ook vele voordelen. Meer hier over lees je bij regionale samenwerking.

Gemeenten hebben een regierol ten aanzien van de samenwerking. Mogelijke samenwerkingspartners zijn:

De verantwoordelijkheid voor het vormgeven van prostitutiebeleid ligt op lokaal niveau. Het is aan de ketenpartners om de samenwerking vorm te geven. 

Gemeente

Gemeenten hebben een regierol in het prostitutiebeleid. Een gemeente kan bepalen welke vormen van prostitutie zijn toegestaan. Door middel van het bestemmingsplan heeft een gemeente invloed op de vestigingslocatie.

Het prostitutiebeleid van de gemeente vertaalt zich in het vergunningenbeleid. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de vergunningvoorwaarden. Voor de handhaving hiervan beschikt de gemeente over een aantal instrumenten, zoals een last onder dwangsom, bestuursdwang en de wet BIBOB.

Ten slotte heeft de gemeente een verantwoordelijkheid in de hulpverlening. Denk hierbij aan de aanwezigheid van prostitutie maatschappelijk werk en uitstapprogramma’s.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt ervoor dat strafbare feiten die met de prostitutie samenhangen worden opgespoord en vervolgd. Bovendien is het OM, door zijn deelname aan het driehoeksoverleg, betrokken bij de afstemming van het beleid. Het OM heeft de Aanwijzing mensenhandel opgesteld.

Politie

De politie heeft een strafrechtelijke taak en spoort strafbare feiten binnen de prostitutiebranche op, namelijk: minderjarigheid, illegaliteit en gedwongen prostitutie (mensenhandel). Ook kan de politie door de gemeente worden aangewezen (gemandateerd) als toezichthouder, een bestuursrechtelijke taak. De politie controleert dan of de bedrijven voldoen aan de eisen die door de gemeente worden gesteld. Een en ander wordt toegelicht in de handreiking 'Politie: partner in bestuurlijke aanpak'.

Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC’s)

De Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) ondersteunen gemeenten en regio’s bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Samenwerking tussen strafrechtelijk en bestuurlijke partijen is hierbij belangrijk, bijvoorbeeld door het uitwisselen van informatie. Bij het opstellen of herzien van beleid kan een RIEC aandachtspunten meegeven. Informeer bij het RIEC over de mogelijkheden tot samenwerking in de regio. Kijk voor meer informatie op riec.nl.

Inspectie SZW

Op 1 januari 2012 ging de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) van start. In de inspectie zijn de organisaties en de activiteiten van de Arbeidsinspectie (AI), de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) samengevoegd. Door samen te werken, kunnen ze risico’s preciezer in kaart brengen en fraude en andere misstanden beter bestrijden.

De inspectie draagt bij aan het bereiken van de doelen van SZW: een veilige, gezonde en eerlijke arbeid, een goed functionerende arbeidsmarkt, een rechtvaardige inkomensverdeling en een goed functionerend stelsel van werk en inkomen.

GGD

Het beroep van prostituee brengt verhoogde gezondheidsrisico’s met zich mee. Naast het stellen van eisen aan bordeelhouders op het gebied van hygiëne en voorlichting, vinden in veel seksinrichtingen periodieke controles plaats naar SOA’s. Deze taak is in bijna alle gevallen in handen van de GGD. Daarnaast kan de GGD worden betrokken bij het opzetten en uitvoeren van uitstapprogramma’s voor prostituees. Meer informatie over uitstapprogramma’s is te vinden bij Hulpverlening en uitstappen.

Belastingdienst

Op steeds meer plekken ontstaat een samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en gemeenten om gezamenlijk te zorgen voor een betere handhaving in de prostitutiesector. De fiscale invalshoek biedt bovendien zicht op het illegale circuit.

Vanaf maart 2008 zijn prostituees in loondienst bij een exploitant, of maken zij gebruik van de opting-in regeling. De verantwoordelijkheid ligt in de nieuwe regeling bij de exploitant. Ook moeten afspraken op papier worden vastgelegd.

Branchepartijen

Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven

Betrokkenheid van de branche kan helpen bij een succesvol prostitutiebeleid. Het betrekken van exploitanten/ondernemers bij het beleid kan onderling vertrouwen kweken. Kijk voor meer informatie over de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven op ver-nieuws.nl.

PROUD

PROUD is een belangenvereniging opgericht voor iedereen die op welke wijze dan ook werkzaam is (geweest) inde erotische dienstverlening in Nederland. Kijk voor meer informatie over PROUD op wijzijnproud.nl.

Maatschappelijke organisaties

In Nederland zijn verschillende organisaties actief waar sekswerkers met onder meer vragen terecht kunnen. Het gaat hier dan niet alleen over misstanden, maar ook over praktische vragen over het werk zelf. Meer informatie is onder meer te vinden op:

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid