Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid


Fase 1 - Analyse

A. Lokale situatie

Het vormgeven of het herzien van prostitutiebeleid begint met het analyseren van de bestaande lokale situatie. Zo’n analyse geeft antwoord op vragen als: Is het huidige beleid effectief? Welke problemen spelen er met betrekking tot handhaving en toezicht?

Om een goed beeld te krijgen van de lokale situatie, kun je diverse bronnen raadplegen. Een overzicht van deze bronnen vind je op pagina 7 van de Handreiking prostitutiebeleid. Hou bij de analyse rekening met zowel de vergunde prostitutie als de niet-vergunde prostitutie in jouw gemeente.

Inventariseer ook de mogelijkheden, specifieke vraagstukken en aandachtspunten van de gemeenteraad en het college van B&W. Iedere gemeente kent haar eigen specifieke vraagstukken ten aanzien van prostitutie. Niet alleen door bijvoorbeeld de ligging van de gemeente, maar ook door haar politieke kleur. De gemeenteraad dient uiteindelijk de APV vast te stellen.

Deze analyse is te gebruiken als nulmeting voor de evaluatie van het beleid (fase 4).

B. Landelijke wetgeving

Het is belangrijk te kijken naar de nieuwe wetgeving en te onderzoeken wat de verschillen zijn tussen de huidige en de nieuwe. Een opsomming van de belangrijkste wijzigingen staat bij de achtergrondinformatie.

C. Regionaal beleid

Prostitutie stopt niet bij de gemeentegrens. Daarom is het van belang om ook regionaal beleid af te stemmen. Voor gemeenten biedt dit de kans om regionaal dezelfde regels toe te passen, om informatie onderling makkelijker uit te wisselen en toezicht en handhaving gezamenlijk op te pakken.

Het met elkaar afstemmen van regionaal beleid is ook belangrijk omdat:

  • Regionaal beleid verplaatsingseffecten kan verminderen en zo de beheersbaarheid van de sector kan vergroten. Hoe kwaadwillende exploitanten van seksbedrijven ervan kunnen profiteren dat de ene gemeente soepeler is dan de andere, staat in een artikel in ToeZine.
  • Regionaal beleid eenduidigheid biedt binnen samenwerkingsstructuren.
  • Regionaal beleid een solide basis biedt bij mogelijke juridische conflicten.
  • De prostitutiecontroleteams van de politie ook in regionaal verband werken. Het helpt deze teams bij de controles die zij uitvoeren als er regionaal beleid is. Omdat er in de hele regio hetzelfde beleid is hoeven ze niet voor iedere gemeente ander beleid toe te passen.

Het is aan te bevelen bij de inventarisatie van het aanbod van seksbedrijven in de regio niet alleen te kijken naar vergunde prostitutiebedrijven. Met name illegale prostitutie en mensenhandel kan plaatsvinden buiten seksbedrijven. Het is daarom belangrijk ook te kijken naar andere mogelijke plaatsen waar prostitutie kan plaatsvinden.

Lokale of regionale onderzoeken

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid