Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Prostitutie in Nederlandse gemeenten

Een onderzoek naar aard en omvang, beleid, toezicht en handhaving van prostitutie in Nederland in 2014.

Probleemstelling

Dit onderzoek richt zich op het prostitutiebeleid in Nederlandse gemeenten en de vraag hoe het toezicht op en de handhaving van de prostitutiebranche op gemeentelijk niveau zijn geregeld en wat de resultaten daarvan zijn. In onderhavig onderzoek wordt verslag gedaan van een van de drie deelonderzoeken die kunnen fungeren als nulmeting van het wetsvoorstel 'regulering prostitutie en bestrijden misstanden seksbranche' (Wrp).

Beschrijving

Voor het onderzoek is deskresearch uitgevoerd. Verder is aan alle 403 Nederlandse gemeenten een enquête gestuurd met vragen waarin deze onderwerpen aan bod komen. De respons bedraagt 83 procent en is daarmee hoog. Daarnaast zijn in de tien politie-eenheden honderd bestuurlijke rapportages opgevraagd en geanalyseerd en is in acht gemeenten verdiepend onderzoek verricht. In drie gemeenten is een dienst meegelopen met het prostitutiecontroleteam. Ook is van 59 gemeenten aanvullende documentatie over hun beleid beschreven. Tot slot zijn veertien deskundigen geïnterviewd over aspecten van prostitutiebeleid, toezicht en handhaving

Conclusies

In ongeveer veertig procent van de gemeenten zijn een of meer seksinrichtingen gevestigd. Er zijn anno 2014 833 vergunde seksinrichtingen in Nederland. Ten opzichte van 2006 is het aantal vergunde seksinrichtingen aanmerkelijk gedaald, met name binnen de clubs/privéhuizen en ramen. Tegelijkertijd lijken andere vormen van prostitutie, zoals escort en thuisprostitutie, toe te nemen. Gemeenten schatten dat ongeveer twee derde van de prostituees in vergunde prostitutiesectoren werkt en de rest in de onvergunde en/of illegale sectoren.  

Ongeveer driekwart van de gemeenten heeft prostitutiebeleid ontwikkeld. De overige gemeenten hebben geen beleid omdat prostitutie bij hun weten niet of nauwelijks voorkomt. Het beleid omvat meestal een vergunningenstelsel en een vestigingsbeleid, dat is vastgelegd in de APV. De meeste gemeenten hebben regels vastgelegd omtrent de verantwoordelijkheid van de ondernemers, het vestigingsbeleid en in mindere mate de gezondheid van de prostituees.

De handhaving in de vergunde branche geschiedt door periodieke controles, meestal door de politie op vaste momenten in een jaar. Uit dergelijke controles komen weinig misstanden naar voren.

Auteur

Anton van Wijk, Tom van Ham, Manon Hardeman en Bo Bremmers

ISBN

978-90-75116-99-1

Organisatie

Bureau Beke in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Bestanden

Prostitutie in Nederlandse gemeenten