Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Prostitutie in Nederland na opheffing van het bordeelverbod

De opheffing van het bordeelverbod is in drie deelonderzoeken onder regie van het WODC geëvalueerd. Dit is de overkoepelende rapportage waarin onder meer de resultaten van de deelonderzoeken zijn verwerkt.

Probleemstelling

De doelstelling van dit onderzoek is het leveren van informatie over de stand van zaken met betrekking tot prostitutie in Nederland in 2006. Dit in het licht van de evaluatie van de opheffing van het bordeelverbod. Ook is gekeken hoe flankerend beleid kan worden ontwikkeld indien dat noodzakelijk mocht blijken te zijn.

Beschrijving

De onderzoeksvragen luiden:

  • Wat is de stand van zaken rond de prostitutie in Nederland op het terrein van gemeentelijk beleid, handhaving en naleving?
  • Wat is de stand van zaken betreffende de sociale positie van prostituees in Nederland?
  • Wat is de aard en omvang van onvrijwillige prostitutie, prostitutie door minderjarigen en prostitutie door vrouwen zonder geldige werkvergunning?
  • Welke ontwikkelingen hebben er de afgelopen jaren in de prostitutie plaatsgevonden en in welke mate is het aannemelijk dat eventuele verschuivingen (mede) veroorzaakt zijn door de opheffing van het bordeelverbod?

Conclusies

Anno 2006 is in de situatie van verschillen tussen regio's verbetering opgetreden. De vergunningverlening is praktisch overal op orde, en overal vinden in meer of mindere mate controles plaat. Toch lijkt niet zozeer de legalisatie, als wel de strengere handhaving op strafbare vormen van prostitutie het meeste teweeg te hebben gebracht.

Auteur

A.L. Daalder

ISBN

978 90 5454 570 5

Organisatie

WODC

Links