Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Proeftuin Zandpad in Utrecht

Door de programmatische aanpak van mensenhandel op het Zandpad in Utrecht is meer inzicht verkregen in de aard en omvang van mensenhandel. Ook heeft de geïntensiveerde samenwerking geleid tot 67 behandelde signaalrapportages. Dit zijn enkele resultaten uit deze eindrapportage.

Probleemstelling

Wat zijn de resultaten van het in 2008 ingestelde Programma Aanpak Mensenhandel Zandpad Utrecht.

Beschrijving

Deze eindrapportage bevat de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan met het Programma Aanpak Mensenhandel Zandpad. Dit programma had een tweeledig doel:

  • Aanpakken van concrete zaken van mensenhandel op het Utrechtse Zandpad.
  • Ontwikkelen en beschrijven van nieuwe methoden, zodat deze ook elders kunnen worden ingezet.

De gemeente Utrecht, politie Utrecht, Openbaar Ministerie Utrecht en de Belastingdienst/Utrecht-Gooi werkten hierbij samen: door gebruik te maken van elkaars kennis, expertise en interventiemogelijkheden is een gezamenlijke aanpak ontwikkeld. Ook diverse hulpverleningsinstellingen deden mee in het belang van de slachtoffers.

De afronding van de proeftuin Zandpad betekent weliswaar het einde van een experimentele periode, maar ook de voortzetting van de opgedane ervaringen. De werkmethoden die zijn ontwikkeld, worden binnen de betrokken organisaties doorgevoerd.

Belangrijkste resultaten:

  • Met de monitor Intelligence Mensenhandel is meer inzicht verkregen in de aard en omvang van mensenhandel op het Zandpad.
  • Van de ontwikkelde signaalrapportage zijn er 67 binnengekomen. Deze zijn in het zogenoemde signaleringsoverleg (politie en OM) en in het Casusoverleg Mensenhandel (brede groep) beoordeeld en afgehandeld.
  • Cameratoezicht en andere fysieke aanpassingen hebben geleid tot minder omstanders en een groter veiligheidsgevoel.
  • De inspecteurs van de afdeling Bijzondere handhaving werken volgens de nieuwe Handhavingsstrategie Seksinrichtingen, die in mei 2011 in de APV is vastgesteld.
  • Het vergunningstelsel is uitgebreid met een maximumwerktijd van twaalf uur per dag, de registratieplicht, een minimumverhuurperiode van vier weken en de aanwezigheid van een deugdelijke alarminstallatie.
  • De inzet gericht op opsporing, toezicht en controle door de Unit Mensenhandel is uitgebreid.
  • De hulpverlening en opvang voor prostituees op het Zandpad is uitgebreid.

Organisatie

Openbaar Ministerie, Belastingdienst, gemeente Utrecht en de politie regio Utrecht.

Bestanden

Proeftuin Zandpad in Utrecht