Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Korpsmonitor prostitutie & mensenhandel 2011-2012

De Korpsmonitor Mensenhandel en Prostitutie 2011-2012 geeft inzicht in de aanpak van de mensenhandel en misstanden in de prostitutiebranche door de voormalige politieregio's. Het algemene beeld dat hieruit naar voren komt is dat het presterend vermogen van de politie is verbeterd ten opzichte van de Korpsmonitor 2010.

Beschrijving

De politie is één van de partijen die bij de bestrijding een rol heeft en het instrument van de tweejaarlijkse Korpsmonitor Mensenhandel en Prostitutie maakt het presteren van de politie hierop inzichtelijk. De monitor verschaft inzicht hoe het werkproces binnen de politie en samenwerking met de ketenpartners verloopt en welke verbeteringen mogelijk zijn.

Hierbij worden vier hoofdaandachtsvelden gewogen: organisatie, toezicht, informatie en opsporing. Deze zijn weer onderverdeeld in een aantal dimensies. Op basis van de aandachtsvelden en dimensies zijn de inzet en de prestaties van de politiekorpsen en de KMar op de thema's prostitutie & mensenhandel gemonitord en beoordeeld.

Aan bod komen achtereenvolgens:

  • Werkwijze Korpsmonitor Prostitutie & Mensenhandel 2011-2012.
  • Inzet en prestaties van de korpsen in 2011 en 2012.
  • Overzicht van de score van de korpsen, waarbij de resultaten van de korpsen en het oordeel van de politiekorpsen over de externe partners zijn opgenomen.
  • In beeld brengen van de nulsituatie voor de politie-eenheden per 1 januari 2013.
  • Landelijke ontwikkelingen en aanbevelingen.

Beleidsreactie

Minister Opstelten laat in een reactie op de korpsmonitor weten dat de opvolging van de aanbevelingen gebeurt naar urgentie en context. Sommige aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld de landelijke actiedagen, maken momenteel al onderdeel uit van het werkproces van de politie. Ook zijn er per politie-eenheid aanbevelingen geformuleerd vanuit het perspectief en stand van zaken in het oude politiebestel.

Over de opvolging van de aanbevelingen die zich richten op de ketenpartners zal het Korps Nationale Politie afspraken maken met deze ketenpartners. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de totstandkoming en opvolging van bestuurlijke rapportages, het maken van handhavingsafspraken met de gemeenten en de Regionale Informatie Expertise centra (RIEC’s).

Auteurs

A.den Hertog, C.H. Loeber en het ministerie van Veiligheid en Justitie

Organisatie

Landelijke Expertgroep Mensenhandel

Links

Bestanden

Beleidsreactie Korpsmonitor Prostitutie en Mensenhandel 2011-2012