Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Korpsmonitor Prostitutie en Mensenhandel 2010

Het afgelopen jaar heeft de politie 337 mensenhandelaren opgespoord en 207 dossiers aangeleverd bij het Openbaar Ministerie. In 2008 waren dit er nog respectievelijk 239 en 133. Dit blijkt uit de Korpsmonitor 2010 Prostitutie en Mensenhandel, die een overzicht biedt van de aanpak en de samenwerking tussen de ketenpartners op het gebied van prostitutie en mensenhandel.

Probleemstelling

Op welke wijze en in welke mate hebben de politiekorpsen in 2010 de prostitutie en mensenhandel aangepakt en werkten ze hierbij samen met de ketenpartners?

Beschrijving

Sinds 2002 presenteert de politie iedere twee jaar de resultaten op het terrein van toezicht en opsporing in zowel de legale als illegale prostitutiebranche. Het belangrijkste doel hiervan is om te komen tot versterking van de bestrijding van illegale prostitutie en van mensenhandel.

Aan bod komen achtereenvolgens:

 • Werkwijze Korpsmonitor Prostitutie en Mensenhandel 2010.
 • Inzet en prestaties van de 27 korpsen in 2010.
 • Overzicht van de score van de korpsen, inclusief de beschouwing van de resultaten van de korpsen en het oordeel van de politiekorpsen over de externe partners (Openbaar Ministerie, Bestuur, Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel, CoMensha, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, SIOD, Koninklijke Marechaussee, Politieacademie).
 • Beschrijving van recente landelijke ontwikkelingen en de conclusies en aanbevelingen.

Conclusies

 • In vergelijking met het eindresultaat van de Korpsmonitor 2008 is een duidelijke verbetering zichtbaar bij de korpsen: Friesland, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Gooi- en Vechtstreek, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, Zeeland, Midden- en West-Brabant, Limburg-Noord en Flevoland. Opmerkelijk is de forse vooruitgang van het korps Zuid-Holland-Zuid.
 • Bij het regiokorps IJsselland is daarentegen sprake van een forse terugval en bij de korpsen Gelderland-Zuid, Hollands-Midden en Limburg-Zuid van een geringe terugval.
 • Alle korpsen zijn bekend met het Referentiekader mensenhandel. De meeste korpsen werken conform dit Referentiekader.
 • Het aantal prostitutiecontroleteams is in vergelijking met 2008 gestegen van 20 naar 22.
 • Niet in alle regio’s is sprake van het 'onder controle' hebben van de vergunde branche. Dit is met name niet het geval in regio's waar het in 2010 ontbrak aan continuïteit.
 • De aandacht voor de niet-vergunde branche is verslechterd ten opzichte van 2008.
 • Op het gebied van opsporing is de score in 2010 aanzienlijk beter dan in 2008. Het aantal verdachten is ten opzichte van 2008 (239) toegenomen tot 337 verdachten. Daarvan zijn 278 verdachten aan het OM overgedragen (in 2008 173).

Auteurs

H. Werson, A. den Hertog

Organisatie

Raad van Korpschefs, Korps Landelijk Politiediensten

Bestanden

Korpsmonitor Prostitutie & Mensenhandel 2010