Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Handreiking prostitutiebeleid - Een raamwerk voor beleid en uitvoering

Met deze handreiking ondersteunt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gemeenten bij het ontwikkelen, aanpassen en implementeren van hun (nieuwe) prostitutiebeleid. Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de praktijk en behoeften van gemeenten.

Aanleiding

De exploitatie van prostitutie is sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2000 een legale activiteit. De evaluatie van de opheffing van het bordeelverbod in 2007 is aanleiding geweest voor het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp). Een overkoepelend doel van de Wrp is dat voor alle Nederlandse gemeenten eenduidig beleid kan worden opgesteld waarmee er meer eenheid en lijn in het prostitutiebeleid wordt gebracht. Het wetsvoorstel Wrp is aangehouden. Een nieuw wetsvoorstel is in de maak. Wanneer dit nieuwe wetsvoorstel in stemming wordt gebracht, is op dit moment nog niet duidelijk. 

Beschrijving

Deze handreiking biedt gemeenten een stappenplan om het prostitutiebeleid vorm te geven en biedt inzicht in te maken keuzes. Bijvoorbeeld over het aantal en soorten seksbedrijven. Het is belangrijk om niet alleen naar de lokale situatie te kijken, maar ook regionaal bestuurlijke afstemming te zoeken.

Grofweg kan het proces van uitvoering van het (lokale) prostitutiebeleid worden opgedeeld in vijf fasen:

  • Fase 1 - Analyse: Hier wordt vooral gekeken naar de lokale en regionale context. Daarnaast wordt een schets gemaakt van de huidige en toekomstige wensen ten aanzien van het prostitutiebeleid op zowel lokaal als regionaal vlak. Ook de politieke context is hierbij van belang.
  • Fase 2 - Beleidsontwikkeling: Aandacht voor de overwegingen en keuzes die lokaal moeten worden gemaakt. Denk hierbij aan de vergunningsvoorwaarden, vestigingsbeleid en gezondheids- en welzijnsaspecten.
  • Fase 3 - Toezicht: In deze fase wordt het prostitutiebeleid uitgevoerd. Met toezicht wordt gecontroleerd of wordt voldaan aan de in de APV gestelde vereisten.
  • Fase 4 - Handhaving: Tegen overtredingen van de gestelde voorwaarden moet worden opgetreden.
  • Fase 5 - Evaluatie: De effectiviteit van het beleid moet continu worden gemonitord en bijgesteld. Evaluatie vindt niet alleen plaats aan het einde van het traject, maar ook gedurende de implementatie zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

Organisatie

Het CCV in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s).

Privacy

Uitspraken van de rechtbank Amsterdam en de Autoriteit Persoonsgegevens verbieden het registreren van gegevens van sekswerkers. Het verwerken van de persoonsgegevens wordt volgens hen gezien als een bewerking van bijzondere persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierdoor is het voor gemeenten onmogelijk geworden om gegevens te registreren in de uitoefening van hun bestuurlijke taken en bevoegdheden.

Vooral bij toezicht en handhaving in de prostitutiebranche worden in de praktijk vaak gegevens van sekswerkers genoteerd. In het kader van strafrechtelijke bestrijding van illegale prostitutie heeft de politie uiteraard meer bevoegdheden, en behoort het verwerken van gegevens wel tot de mogelijkheden. Het betreft hier die taken die de politie heeft op basis van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht. Bestuurlijke controles, die de politie doet voor gemeenten, sluiten verwerking van bijzondere persoonsgegevens echter uit.

Het CCV adviseert gemeenten om verstandig om te gaan met verwerking van persoonsgegevens in de prostitutiebranche. Dat betekent ook dat enkele passages in de Handreiking Prostitutiebeleid en het gemeentelijk beleid in het algemeen goed gescreend moet worden op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens.

Noot

Omdat het nu nog niet duidelijk is hoe de Wrp er precies uit zal gaan zien, raadt het CCV gemeenten aan om het bestaand beleid alleen aan te passen als het niet meer werkbaar is. Als er geen grote knelpunten in het bestaande beleid zijn, adviseert het CCV om het bestaande beleid te handhaven. Is een aanpassing van het beleid echter noodzakelijk, dan biedt deze handreiking handvatten voor deze aanpassing.

Als je vragen heeft kun je contact opnemen met CCV-adviseur Rodney Haan.

Bestanden