Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Geweld tegen sekswerkers - Ervaringen in de gemeente Tilburg

Om geweld tegen sekswerkers beter tegen te gaan, willen gemeente Tilburg en haar partners in de veiligheidszorg meer inzicht krijgen in:

  • De perceptie van sekswerkers van het risico op geweld gerelateerd aan de uitvoering van sekswerk
  • De redenen waarom sekswerkers al dan niet hun weg naar de politie en hulpverlenende instanties vinden
  • De samenwerking tussen partijen, die in de veiligheidszorg een rol spelen bij de aanpak van geweld tegen sekswerkers.

Aanleiding daarvoor was een eerder onderzoek door PROUD en Soa Aids Nederland naar geweld tegen sekswerkers (Kloek & Dijkstra, 2018). Dit onderzoek liet zien dat 97% van de sekswerkers in Nederland het jaar ervoor geweld had meegemaakt. Uit dit onderzoek bleek ook dat de grootste categorie daders van geweld tegen sekswerkers de klanten zijn. Slechts 21% van de sekswerkers meldde het geweld aan de politie.

Gebruikte methoden

Om antwoord te krijgen op de deelvragen en uiteindelijk de centrale vraag ( hoe kan geweld tegen sekswerkers worden tegengegaan?) is literatuuronderzoek verricht. Daarnaast zijn 14 sekswerkers en een exploitant als respondent bij dit onderzoek betrokken. Verder zijn diverse respondenten via de klankbordgroep Seksworks benaderd. Dat heeft er toe geleid dat aan dit onderzoek vooral zelfbewuste en geëmancipeerde sekswerkers hebben meegewerkt. Tot slot is met 10 professionals uit de veiligheidszorg is een groepsinterview gehouden.

Aanbevelingen

Het onderzoek heeft geleid tot verschillende aanbevelingen op de volgende onderdelen: 

  • Geweldsbegrip: wees in onderzoek en beleid alert op de invulling van het begrip ‘geweld’. Verstaat een ieder daar het zelfde onder?
  • Besef van de morele geladenheid van het debat over sekswerk: het stigma op sekswerk kan goede veiligheidszorg in de weg staan.
  • Geef voorlichting over het al dan niet toestaan van thuiswerken.
  • Onderzoek de mogelijkheden om de vergunde en legale sector te verstevigen. Om adequaat op te kunnen treden tegen misstanden in het sekswerk is goed zicht nodig. Om die reden wordt dan ook gepleit voor meer vergund werk.
  • Organiseer een congres voor hulpverleners om onwetendheid te doorbreken.

Meer informatie