Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Gevolgen behandeling Wrp voor beleid op prostitutie en mensenhandel

Minister Opstelten informeert de Tweede Kamer met deze brief over de gevolgen van de behandeling van het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) voor het beleid inzake prostitutie en mensenhandel.

Beschrijving

In het prostitutiebeleid blijven de aanpak van misstanden en het verbeteren van de sociale positie van prostituees de kernpunten. Dit maakt nadere regulering van de prostitutiesector nodig. Strengere eisen voor exploitanten bieden meer bescherming voor prostituees, waardoor hun sociale positie verbetert. De leeftijdsverhoging voor prostituees naar 21 jaar blijft deel uitmaken van het wetsvoorstel.

Samen met gemeenten is het landelijk programma gestart. Het programma richt zich op de volgende thema’s:

  • Verdere uniformering van wet- en regelgeving: gezamenlijk de inhoud van de amvb en de model-APV vaststellen.
  • Contactmomenten met prostituees.
  • De rol van de Kamer van Koophandel (KvK).
  • Verbetering van de positie van prostituees en de rol en positie van hulpverlenings- en belangenorganisaties.
  • Via de bestuurlijke aanpak drempels opwerpen tegen mensenhandel en mogelijkheden voor monitoring om de effecten van toezicht en handhaving inzichtelijk te krijgen.

Uit een inventarisatie van beleidsvisies van gemeenten op uitstapprogramma’s door het CCV blijkt dat veel gemeenten geen specifieke beleidsvisie hebben op dit terrein. Het merendeel van de gemeenten geeft aan dat, in voorkomende gevallen, prostituees gebruik kunnen maken van reguliere hulpverlening. In sommige gevallen verwijzen gemeenten naar uitstapprogramma’s van een ander gemeente. In gemeenten die wel over een specifieke beleidsvisie beschikken, maakt het uitstapprogramma onderdeel uit van het lokaal prostitutiebeleid.

Op basis van onderzoek naar de Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees (RUPS) dat het WODC dit jaar heeft laten uitvoeren, concludeert de minister dat er sprake is geweest van een warme overdracht naar gemeenten. Van de dertien uitstapprogramma’s die met een RUPS-subsidie zijn opgezet, of verder zijn uitgewerkt, bestaan er op dit moment nog twaalf.

De behandeling in de Eerste Kamer leidde er toe dat bij novelle de bepalingen over de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht van de klant uit het wetsvoorstel worden geschrapt. Het advies van de Raad van State over de novelle wordt medio november verwacht. Zo spoedig mogelijk daarna volgt indiening bij de Tweede Kamer.

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bestanden

Gevolgen behandeling Wrp voor beleid op prostitutie en mensenhandel