Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Evaluatie van de Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees

In opdracht van het ministerie van Justitie heeft het CCV de Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees (RUPS) geëvalueerd.

Probleemstelling

In 2008 heeft het ministerie van Justitie vijftien miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld om gemeenten en instellingen te stimuleren een uitstapprogramma op te zetten voor prostituees die naar ander werk/leven begeleid willen worden.

De volgende onderzoeksvraag stond centraal in het evaluatieonderzoek:
Wat zijn de succes- en faalfactoren van de verschillende uitstapprogramma’s en op welke manier heeft een uitstapprogramma toekomst?

Beschrijving

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van verschillende bronnen. De
subsidieaanvragen en de voortgangsrapportages van de aanvragers zijn geanalyseerd. Daarnaast hebben groepsgesprekken met de aanvragers van RUPS plaatsgevonden, evenals interviews met trajectbegeleiders en ketenpartners. Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden met de deelnemers van de uitstapprogramma’s. Ten slotte heeft het CCV een aantal gemeenten benaderd die niet beschikken over een uitstapprogramma voor prostituees. Het onderzoek vond plaats tussen september 2010 en eind april 2011.

Conclusies

Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat uitstappen niet zo eenvoudig is als het lijkt en vaak gepaard gaat met een langdurig traject. Er is vaak sprake van meervoudige problematiek, op verschillende leefgebieden. Vaak wordt onderschat dat uitstappen uit de prostitutie een levensverandering betekent. De plaats waar je woont en ook je sociaal netwerk hangt samen met het werken als prostituee. Daarnaast spelen bijvoorbeeld schulden en psycho-sociale problematiek ook een rol bij de deelnemers van de uitstapprogramma’s. Uit dit onderzoek blijkt verder dat trajectbegeleiders in deze programma’s (als het ware de coaches) een grote meerwaarde hebben voor de deelnemers. Zij geven structuur bij het aanpakken van de verschillende problemen en zijn een vertrouwenspersoon voor de deelnemers.

Auteur

Karin Bongers, Vera Huijgens en Marielle Jansen

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid in opdracht van het voormalige ministerie van Justitie

Bestanden

Evaluatie van de Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees