Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

De prostitutiebranche in Eindhoven: van normalisering naar strikte regulering

In de vergunde sector van de prostitutiebranche in Eindhoven doen zich geen noemenswaardige problemen voor. De omvang van de onvergunde sector is echter niet duidelijk. Dit zijn enkele conclusies uit deze afstudeerscriptie over het gemeentelijk prostitutiebeleid in Eindhoven.

Probleemstelling

In welke mate functioneert het huidige prostitutiebeleid van de gemeente Eindhoven, in hoeverre zullen er gevolgen optreden na invoering van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden in de seksbranche voor het beleid van de gemeente Eindhoven en hoe dient dit beleid te worden aangepast en ingevoerd, zodat dit overeenstemt met de nieuwe wetgeving?

Beschrijving

Om hierop antwoord te kunnen geven, is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek verricht. Het zwaartepunt ligt bij het kwalitatieve, daar er op zowel landelijk als gemeentelijk niveau weinig cijfers bekend zijn als het gaat om prostitutie. Voor het onderzoek zijn met diverse mensen diepte-interviews gehouden: personen van de gemeente Eindhoven en andere gemeenten, de GGD, het Veiligheidshuis, met een exploitant binnen de prostitutiebranche en met mensen van diverse (belangen)organisaties.

In het onderzoek komt achtereenvolgens aan bod:

  • De huidige situatie van de prostitutie binnen de gemeente Eindhoven.
  • Wat is het gevolg van de nieuwe het wetsvoorstel ‘regulering prostitutie en bestrijding misstanden in de seksbranche’.
  • Welke consequenties heeft het wetsvoorstel voor de gemeente Eindhoven.
  • Wat is de visie van andere gemeenten.
  • Kritische kanttekeningen ten aanzien van het wetsvoorstel.
  • Conclusies, aanbevelingen en een evaluatie van het onderzoeksproces.

Conclusies

Er doen zich geen noemenswaardige problemen voor in de vergunde sector van de prostitutiebranche binnen de gemeente Eindhoven. Hier is toezicht en handhaving ook goed geregeld.

Het is onduidelijk wat de omvang van de onvergunde sector is. Met name op de niet-vergunnningplichtige thuisprostitutie is nauwelijks zicht. Het toezicht en de handhaving van de onvergunde sector is minder effectief.

De laatste jaren is een daling waar te nemen in het aantal seksbedrijven, met name binnen de escortbranche. Dit wordt veroorzaakt door het strikte vergunningenbeleid ten aanzien van escortbedrijven.

Bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet treden diverse gevolgen voor de gemeente Eindhoven op: het takenpakket gemeente wordt uitgebreid en de gemeente moet de APV aanpassen. Daarnaast zal Eindhoven als centrumgemeente de registratieplicht binnen haar gemeente moeten organiseren en moet het handhavingsarrangement worden aangepast, vanwege de strikte scheiding tussen politie en gemeente.

Aanbevelingen

  • Wacht op een eerste stap van de VNG met betrekking tot het nieuwe APV-model. Er zijn namelijk nog veel onduidelijkheden omtrent de inhoud van het wetsvoorstel.
  • De gemeente moet zich meer concentreren op een integrale samenwerking op het gebied van toezicht en handhaving ten aanzien van het prostitutiebeleid.
  • Verbeter de voorlichting ten aanzien van de prostituees, exploitanten en (belangen)organisaties vanuit de gemeente.
  • Stel nader onderzoek in naar het functioneren van de prostitutiebranche in Eindhoven. De tijdspanne van dit onderzoek was te kort om de onderzoeksvraag volledig te beantwoorden.

Auteur

E. Koopmans

Organisatie

Juridische Hogeschool Avans-Fontys Tilburg in opdracht van de gemeente Eindhoven

Bestanden

De prostitutiebranche: van normalisering naar strikte regulering