Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

De Nederlandse seksbranche in 2020/2021

Nulmeting van de seksbranche om later effecten van de aankomende, mogelijke Wet regulering sekswerk (Wrs) te kunnen duiden. Sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2000 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het prostitutiebeleid. Dat zorgt voor lokale verschillen. De Wrs moet onder meer deze beleidsverschillen tussen gemeenten te verkleinen en de toezicht en handhaving op de seksbranche te uniformeren.

Het onderzoek gaat over de aard en omvang van de seksbranche, gemeentelijk beleid en de organisatie van toezicht en handhaving. Het geeft ook een blik op de online seksbranche zonder vergunning.

Gemeentelijk beleid

Dit onderzoek laat op basis van een grootschalige enquête onder gemeenten zien hoeveel gemeenten prostitutiebeleid hebben, hoe het beleid in Nederlandse gemeenten te typeren is. En welke keuzes gemeenten in hun beleid maken. Het blijkt dat ongeveer de helft van gemeenten prostitutiebeleid heeft en veruit de meesten daarvan een maximaal aantal toegestane seksbedrijven toestaan. De gemeenten richten hun beleid met name op vergunningseisen, vestigingscriteria, handhaving en toezicht, gezondheidsaspecten en ook het bestrijden van mensenhandel.

Thema’s als de versterking van de maatschappelijke positie van sekswerkers, uitstapbeleid, medenken van sekswerkers in beleid, niet brandmerken en verbeteren van de arbeidsmarktpositie komen relatief weinig in het beleid voor.

Organisatie

Regioplan in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Download

Download het onderzoek op wodc.nl