Product toegevoegd aan winkelmand

Prostitutiebeleid


Achtergrondinformatie

De Wet regulering prostitutie (Wrp) kent een lange geschiedenis. De meest recente ontwikkeling is dat het laatste wetsvoorstel, dat door de Tweede Kamer is aangenomen, momenteel is aangehouden bij de Eerste Kamer.

Een van de redenen hiervan is dat kabinet Rutte 3 andere afspraken heeft gemaakt over de regulering van prostitutie door middel van de Wrp. Zo wenst Rutte 3 dat iedere sekswerker een verplicht intakegesprek moet voeren en een vergunningplicht heeft.

Een andere reden dat het wetsvoorstel is aangehouden, zijn de bezwaren die onder andere gemeenten, politie en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel hebben aangegeven bij de voorbereidende Eerste Kamercommissie. De bezwaren lagen in de lijn met de aanpassingen die Rutte 3 voornemens is.

De aanpassingen op de Wrp worden momenteel opgesteld. De verwachting is dat in de tweede helft van 2018 de consultatiefase start. Dat betekent dat de Wrp nog even op zich laat wachten. De wet dient immers eerst geconsulteerd te worden en aansluitend na eventuele aanpassingen in stemming gebracht te worden bij de Tweede Kamer.

Model-APV

Het nieuwe hoofdstuk 3 van de model-APV van de VNG (juli 2015, met wijzigingen in februari 2016) geeft een handvat bij het invoeren of aanpassen van het gemeentelijk vergunningenstelsel voor seksbedrijven.

De model-APV is opgesteld onder het vorige wetsvoorstel van de Wrp. Enkele aanpassingen in de model-APV staan op gespannen voet met de nog geldende wetgeving. Desondanks is de model-APV een model dat lokaal beleid kan ondersteunen. Als er al lokaal beleid op prostitutie is, raadt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid aan om het bestaande beleid te handhaven tot de komst van de Wrp. Daarnaast is regionale samenwerking tussen gemeenten aan te raden.

Feiten en cijfers

Uit een nulmeting van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (2014) blijkt dat er grote verschillen zijn tussen het prostitutiebeleid van gemeenten. Wat cijfers op een rij:

  • 3 op de 4 gemeenten hebben prostitutiebeleid geformuleerd.
  • In ongeveer 40% van de gemeenten in Nederland zijn één of meer prostitutiebedrijven gevestigd.
  • Er zijn op dit moment, volgens opgave van de gemeenten, 674 vergunde bedrijven.

Landelijk programma prostitutie

Om te zorgen voor de doorontwikkeling en uniformering van het prostitutiebeleid is in 2013 het Landelijk programma prostitutie (2013) opgericht. Het CCV coördineert dit programma. De thema’s van het landelijke programma zijn:

  • verdere uniformering van wet- en regelgeving;
  • effectieve contactmomenten sekswerkers;
  • de rol van de Kamer van Koophandel;
  • verbetering van de positie van sekswerkers;
  • toezicht en handhaving.

Links