Product toegevoegd aan winkelmand
 

Jongeren en georganiseerde criminaliteit


Rapport Do or don’t over jongeren en georganiseerde criminaliteit

Om de beweegredenen voor jongeren om al dan niet in de georganiseerde criminaliteit terecht te komen op een rij te zetten, heeft Bureau Beke een zogenaamde ‘kennissynthese’ uitgevoerd. Deze is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De uitkomsten zijn gepubliceerd in het rapport Do or Don’t.

Van overheidswege bestaat verhoogde aandacht voor jongeren die in de georganiseerde criminaliteit terecht (dreigen te) komen. Door de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Justitie en Veiligheid is daarom besloten tot een aanpak om afglijden van jongeren te voorkomen. Dit besluit heeft geleid tot diverse projecten in 8 zogenaamde BOTOC-gemeenten. BOTOC staat voor Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Risicofactoren

Voor de kennissynthese zijn 24 artikelen geanalyseerd om een beeld te geven van de huidige kennis in de wetenschappelijke literatuur. De analyse levert in totaal 59 risicofactoren (waarvan 12 gefundeerde risicofactoren) en 13 beschermende factoren op die bepalend zijn voor jongeren om bij de georganiseerde criminaliteit betrokken te raken en processen hoe jongeren hiervoor worden geworven.

Deels hebben deze factoren betrekking op jongeren, deels op volwassenen. Aangezien de meeste artikelen gericht zijn op volwassenen, is het mogelijk dat de bevindingen niet een-op-een van toepassing zijn op jongeren.

De kennissynthese biedt diverse handvatten voor de praktijk. Het gaat dan zowel om kansen om uit de georganiseerde criminaliteit te blijven als risico’s om erin te belanden. Alle verzamelde inzichten kunnen als basis dienen voor een versterking van de huidige aanpak van jongeren die terecht komen in de georganiseerde criminaliteit. Maar ook eventuele toekomstige initiatieven zijn gebaat bij dit overzicht van do’s and don’ts.

Download

Do or Don’t

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid