Product toegevoegd aan winkelmand
 

Nazorg slachtoffers overvallen


stappenplan
 

1e. Informatie-uitwisseling

Optimale informatie-uitwisseling is de basis voor een succesvolle samenwerking van alle partners die betrokken zijn bij de nazorg overvallen. Deze informatie-uitwisseling is per definitie tweerichtingsverkeer. 

Privacy

Op de werkvloer is niet altijd duidelijk welke gegevens wel en welke niet mogen worden uitgewisseld en met welke partners. Uitwisseling van gegevens tussen (meerdere) partners vereist duidelijke afspraken over de bescherming van de privacy.

De politie is bevoegd aan Slachtofferhulp Nederland gegevens te verstrekken ten behoeve van het behartigen van belangen van slachtoffers van strafbare feiten of verkeersongevallen (artikel 18, lid 1 Wet politiegegevens in samenhang met artikel 4:2 Besluit politiegegevens).

De Wet politiegegevens biedt ook uitkomst voor het delen van informatie van de politie met de gemeente. Artikel 16 lid 1, onder c van deze wet biedt de politie de mogelijkheid informatie aan de burgemeester te verstrekken, mede in het kader van de beoordeling of het slachtoffer of de slachtoffers al dan niet worden bezocht vanuit de gemeente (zie de stap screenen - besluit nazorg). Wel is het nodig om via een intern mandaat van de burgemeester vast te leggen aan wie precies binnen de gemeente de informatie wordt verstrekt.

> Format voor een zogenoemd aanwijzingsbesluit

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid